Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SI MA CAI

 

Số:    01  /CTr-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Si Ma Cai, ngày  13   tháng 01 năm 2016

             CHƯƠNG TRÌNH

Công tác năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai

         

Căn cứ Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND huyện Si Ma Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

UBND huyện Si Ma Cai ban hành Chương trình công tác năm 2016 như sau:

I. NHỮNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO CHUNG

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ, của Tỉnh về tăng cường ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.

2.  Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TU về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai, giai đoạn 2015-2020. Đẩy mạnh thực hiện 04 Chương trình và 12 Đề án trọng tâm giai đoạn 2015-2020, trong đó tiếp tục ưu tiên chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tốt Luật đầu tư công.

3. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả;

4. Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch, đảm bảo chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước.

5. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo; Văn hóa, thông tin, thể thao; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

6. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống, tham nhũng.

8. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại.

9. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; điều hành các cấp, các ngành và sự tham gia của người dân trong xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

II. NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

Ngoài những nhiệm vụ chung chỉ đạo xuyên suốt cả năm, trong từng tháng, UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện những công việc chuyên đề sau:

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan chỉ đạo

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

thực hiện

Tháng 01/2016

- Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ đông: trồng rau mầu, thu hoạch Đao riềng sản xuất Miến đao; mô hình làm đệm lót sinh thái; xây dựng kế hoạch thực hiện dự án chăn nuôi tại 11 xã còn lại.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22; phòng chống rét cho gia súc.

UBND huyện

- Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

- UBND các xã.

- Trạm Khuyến nông.

 

 

 

- Chỉ đạo trồng cây mận tả van, mận hậu, cây lê.

UBND huyện

- Phòng Nông nghiệp và PTNT

- UBND các xã.

- Trạm Khuyến nông.

- Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh.

- HĐND tỉnh

- UBND huyện

-                 - UBMTTQ huyện.

 

- Văn phòng UBND huyện

 - HĐND, UBND các xã

- Tổng kết công tác Công an năm 2015, triển khai công tác năm 2016.

UBND huyện

- Công an huyện

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã

- Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2015.

UBND huyện

- Ban chỉ huy quân sự huyện

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã

- Triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ và ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

UBND huyện

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã

- Tổng kết công tác Phổ cập giáo dục năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020

UBND huyện

Phòng GD&ĐT

- Các cơ quan, đơn vị,

- UBND các xã

 

- Tổng kết công tác Tài nguyên - Môi trường năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

UBND huyện

- Phòng Tài nguyên - Môi trường

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- UBND các xã

- Tổ chức tổng kết công tác Ngân hàng CSXH huyện năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

UBND huyện

- Ban Đại diện NHCSXH huyện.

- Ngân hàng CSXH huyện.

- Văn phòng UBND huyện.

- Tổng kết khối Văn hóa – xã hội năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.

UBND huyện

- Văn phòng  UBND huyện.

- Các cơ quan khối Văn hóa – xã hội.

- UBND các xã.

- Tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.

UBND huyện

- Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; Kinh tế - Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch.

-    UBND các xã.

- Họp hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2016.

 UBND huyện

-    BCHQS huyện

-    Bệnh viện đa khoa.

-    Phòng Y tế.

-    UBND các xã.

- Kiểm tra công tác giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 các xã.

UBND huyện

- Phòng Tài chính KH

- Các cơ quan; các xã.

- Tổ chức phát động năm ATGT và triển khai đợt cao điểm ATGT dịp tết Nguyên đán Bính thân 2016.

UBND huyện

-  Ban ATGT huyện

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã

- Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các xã.

HU, UBND huyện

- Phòng LĐ-TBXH, Tài chính - Kế hoạch

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- UBND các xã.

-  Tổ chức gặp mặt các già làng, trưởng thôn; các Bí thư chi bộ thôn nhân dịp đón xuân Bính thân 2016.

HU, UBND huyện

- Văn phòng HU, UBND huyện.

- UBND các xã.

 

 

 

Tháng 02/2016

- Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tết tại các địa phương, thăm hỏi chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và một số đơn vị trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán. Viếng nghĩa trang liệt sỹ.

UBND huyện

- Phòng Lao động TBXH

 

- Văn phòng UBND huyện, các cơ quan liên quan.

- UBND các xã.

- Ban CHQS, Công an ; Trung tâm Văn hóa TT.

- Tổ chức Thể thao chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2016).

HU, UBND huyện

- Văn phòng HU, UBND huyện

- Phòng Văn hóa – TT; Trung tâm Văn hóa –TT -TT

- Bảo vệ cơ quan, đơn vị, UBND các xã và phòng chống cháy nổ dịp tết Nguyên Đán.

UBND huyện

- Công an huyện

- Các cơ quan, đơn vị;

UBND các xã.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý giá cả thị trường trước, trong  và sau tết.

UBND huyện

- Phòng Y tế; Trung tâm Y tế;

- Đội quản lý Thị trường số 10.

- UBND các xã

- Ban quản lý chợ.

-         Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

-  Dẹp hành lang ATGT; vệ sinh các công trình xây dựng cơ bản khu trung tâm nội thị.

UBND huyện

- Phòng Kinh tế - HT; Ban quản lý dự án  các CTXDCB huyện.

- Công an huyện;

- UBND các xã.

- Các doanh nghiệp.

- Triển khai sản xuất vụ xuân 2016: cày bừa đất, chuẩn bị giống, phân bón, nạo vét kênh mương.

- Tiếp tục chăm sóc rau màu, trồng cây y dĩ, đương quy.

UBND huyện

- Phòng NN&PTNT

 

 

- Các cơ quan khối Nông nghiệp.

- UBND các xã.

- Tổ chức các họat động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian mừng xuân mới.

- Tổ chức Lễ hội Say sán, Lễ hội Xuống đồng; Hội báo xuân năm 2016.

 

 

UBND huyện

 

Trung tâm Văn hóa -TT-TT; Phòng Văn hóa - TT

 

 

- Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã

 

 

- Tham gia dâng hương và trưng bày gian hàng tại lễ hội Đền thượng 2016.

UBND huyện

- Trung tâm Văn hoá -TT-TT; Phòng Văn hóa - TT

- Phòng Kinh tế - HT

 

- Phát động trồng cây đầu xuân: trồng cây phân tán, cây cảnh quan; Phòng chống cháy rừng.

UBND huyện

 

 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý rừng phòng hộ; Hạt Kiểm Lâm.

- Các cơ quan, đơn vị;

UBND các xã.

 

 

- Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016

UBND huyện

- Phòng Lao động TB&XH

- Phòng NN&PTNT;

Trung tâm DN và GDTX huyện; UBND các xã.

- Tổng kết công tác y tế huyện năm 2015, Triển khai thực hiện chiến dịch CSSK sinh sản – KHHGĐ.

UBND huyện

- Phòng Y tế

- Các cơ quan ngành y tế.

- UBND các xã.

- Chỉ đạo gieo mạ xuân và chuẩn bị làm đất trông ngô, lạc vụ xuân (cuối tháng 2).

UBND huyện

- Phòng Nông nghiệp và PTNT

- UBND các xã.

- Tổ chức giao quân nhập ngũ năm 2016.

UBND huyện

Ban chỉ huy quân sự huyện

- Các cơ quan, đơn vị;

UBND các xã.

Tháng 3/2016

- Tổ chức triển khai cuộc Thanh tra theo kế hoạch

UBND huyện

Thanh tra huyện

 

- Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2015.

UBND huyện

- Ban chỉ huy QS huyện

- BCHQS tự vệ khối các cơ quan đơn vị.

- UBND các xã.

- Tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2016.

UBND huyện

- Phòng Lao động TBXH huyện

- Hội phụ nữ huyện

- Chỉ đạo tập trung gieo trồng Ngô, chăm sóc Đậu tương xuân. Trồng Cây Tam Thất, cỏ VA 06.

UBND huyện

- Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Các cơ quan khối nông nghiệp; UBND các xã

- Chỉ đạo trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

UBND huyện

- BQL Rừng phòng hộ.

- UBND các xã.

- Chỉ đạo thực hiện dự án chăn nuôi (mua gia súc).

UBND huyện

- Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Trạm khuyến nông, Trạm thú y; UBND các xã.

- Chỉ đạo làm đường nông thôn theo Chương trình Koica.

UBND huyện

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- UBND các xã.

- Tổ chức giải Việt dã giải báo Tiền phong huyện Si Ma Cai lần thứ 17.

UBND huyện

- Trung tâm Văn hóa TT-TT; Phòng Văn hóa -TT

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã.

- Chỉ đạo công tác quyết toán năm 2015.

UBND huyện

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã.

- Tổ chức phiên họp TV UBND huyện sơ kết quý I năm 2016.

 UBND huyện

- Văn phòng UBND huyện

- Các cơ quan liên quan;

- UBND các xã

- Tổ chức diễn tập điểm cấp tỉnh chiến đấu phòng thủ xã biên giới cho xã Sán Chải

UBND huyện

- Ban chỉ huy quân sự huyện

- Các cơ quan liên quan;

- UBND các xã

- Tập huấn công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

UBND huyện

- Phòng Nội vụ, Văn phòng

- Các cơ quan liên quan;

- UBND các xã

Tháng 4/2016

- Chỉ đạo làm đất chuẩn bị phân bón, giống, gieo trồng lúa mùa sớm và ngô chính vụ, cây lạc.

UBND huyện

- Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Các cơ quan khối nông nghiệp.

- UBND các xã

- Tổ chức tiêm phòng gia súc đợt I năm 2016.

UBND huyện

-   Trạm Thú y

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; Trạm Thú y.

- UBND các xã

- Tổ chức đấu giá đất đợt 1 năm 2016.

UBND huyện

-    Phòng Tài Chính - KH

 

- Phòng Tài nguyên – MT; UBND các xã.

- Kiểm tra duy trì đạt chuẩn; công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2016.

UBND huyện

 

- Phòng Giáo dục và ĐT

- BCĐ trường đạt chuẩn Quốc gia; UBND các xã.

- Tổ chức ra quân làm đường giao thông nông thôn, làm nhà vệ sinh hộ gia đình và chuồng nuôi nhốt gia súc.

UBND huyện

- Phòng Kinh tế -HT; Phòng NN&PTNT; Phòng Dân tộc.

- UBND các xã.

- Các cơ quan phụ trách xã.

- Tổ chức phiên họp thành viên UBND huyện tháng 4 năm 2016.

UBND huyện

- Văn phòng UBND huyện.

- Các cơ quan, đơn vị;

UBND các xã.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

UBND huyện

- Phòng Nội vụ, Văn phòng

- Các cơ quan liên quan;

- UBND các xã

Tháng 5/2016

- Tổ chức triển khai cuộc Thanh tra theo kế hoạch

UBND huyện

Thanh tra huyện

 

- Chỉ đạo xét chuyển lớp, chuyển cấp; tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm học 2015 - 2016 và công tác tuyển sinh năm học 2016 - 2017.

UBND huyện

- Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Các đơn vị trường học,

- UBND các xã.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ 30/4, 01/5 và kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016).

UBND huyện

- Trung tâm Văn hóa TT-TT; phòng Văn hóa - TT.

- Các cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền Pháp luật đợt 1/2016.

UBND huyện

- Phòng Tư pháp huyện

- Các cơ quan, đơn  vị

- UBND các xã.

- Thành lập đội tham gia giải đua ngựa truyền thống tại huyện Bắc Hà và tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ.

UBND huyện

- Phòng Văn hoá - TT

- Trung tâm Văn hoá TT-TT.

- Phòng: Kinh tế - HT, Nông nghiệp và PTNT.

- UBND các xã.

- Chỉ đạo thu hoạch đậu tương xuân, cây lạc xuân; chuẩn bị đất, giống phân bón tiến hành gieo mạ vụ mùa và các loại cây trồng vụ hè thu.

 UBND huyện

-    Phòng Nông nghiệp và PTNT

-   Các cơ quan khối nông nghiệp.

-   UBND các xã.

- Tổ chức họp thành viên UBND huyện tháng 5 năm 2016.

UBND huyện

-    Văn phòng UBND huyện.

-   Các cơ quan, đơn vị;

-   UBND các xã.

- Tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn cho xã Quan Thần Sán và tham gia Hội thao TDTT Quốc phòng.

UBND huyện

-    Ban chỉ huy quân sự huyện

-   Các cơ quan, đơn vị liên quan

- UBND các xã.

- Tổ chức sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 06 tháng đầu năm.

UBND huyện

-    Công an huyện

-   Các cơ quan, đơn vị liên quan

- UBND các xã.

- Chỉ đạo bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 22/5/2016.

UBND huyện

- Phòng Nội vụ, Văn phòng UBND huyện

-   Các cơ quan, đơn vị liên quan

- UBND các xã.

Tháng 6/2016

- Chỉ đạo chăm sóc lúa mùa chính vụ, Gieo trồng đậu tương, ngô hè thu theo đúng kế hoạch.

UBND huyện

-    Phòng Nông nghiệp và PTNT

-    Các cơ quan khối nông nghiệp.

-    UBND các xã.

- Chỉ đạo điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016; xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2017.

UBND huyện

-    Phòng Tài chính - Kế hoạch

-    Các cơ quan, đơn vị

-    UBND các xã.

- Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Mản Thẩn.

UBND huyện

-    Ban chỉ huy QS huyện

- Các cơ quan, đơn vị.

- UBND các xã.

- Tổ chức kiểm tra chính sách dân tộc tại các xã.

UBND huyện

- Phòng Dân tộc

- UBND các xã

- Chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu năm học 2015 - 2016 và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016.

UBND huyện

-    Phòng Giáo dục và đào tạo, phòng Lao động TBXH

-    Phòng Lao động TBXH

- Các cơ quan khối dân;

-    Các đơn vị trường học.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.

UBND huyện

-Văn phòng UBND huyện.

-    Các cơ quan, đơn vị.

-    UBND các xã.

 - Tổ chức kiểm tra Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, kiểm tra các thiết chế văn hóa.

UBND huyện

- Phòng Văn hóa TT

-    UBND các xã

- Chỉ đạo, dự kỳ họp giữa năm HĐND các xã.

UBND huyện

- Phòng Nội vụ

-    HĐND các xã.

- Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện giữa năm.

HĐND, UBND huyện

- Văn phòng và các Ban của Hội đồng

-   Các cơ quan, đơn vị liên quan

- UBND các xã.

Tháng 7/2016

- Chỉ đạo chăm sóc lúa mùa, trồng rừng, chăm sóc rừng.

UBND huyện

- Phòng Nông nghiệp và PTNT.

- Ban quản lý  Rừng phòng hộ; UBND các xã.

- Chỉ đạo Diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Mản Thẩn.

UBND huyện

-    Ban chỉ huy quân sự huyện

- UBND xã Cán Hồ

- Tổ chức xét tuyển học sinh vào học tại các trường dân tộc nội trú, cao đẳng, đại học; xét duyệt viên chức sự nghiệp giáo dục chuyển vùng

UBND huyện

-    Phòng Giáo dục và đào tạo

-    Hội đồng xét tuyển.

 

- Tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017.

UBND huyện

-    Phòng Giáo dục và đào tạo

-    Các đơn vị trường học.

- Chỉ đạo khảo sát, điều tra cung, cầu lao động năm 2016.

UBND huyện

- Phòng Lao động TBXH

-    Các cơ quan, đơn vị;

-    UBND các xã;

-    Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

- Tổ chức sơ kết chương trình xây dựng Nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo

UBND huyện

-    Phòng Nông nghiệp và PTNT.

- Các cơ quan, UBND các xã

 

- Tổ chức sơ kết công tác Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

UBND huyện

- Phòng Tài chính KH

 - Các cơ quan Khối Tài chính

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, viếng nghĩa trang liệt sỹ ngày 27/7.

UBND huyện

- Phòng Lao động TBXH

- Công an huyện; Ban CHQS huyện; TT Văn hóa TT.

Tháng 8/2016

- Chỉ đạo chăm sóc đậu tương và thu hoạch ngô chính vụ.

UBND huyện

-    Phòng Nông nghiệp và PTNT; BQL Rừng phòng hộ.

-    Các cơ quan khối nông nghiệp.

-    UBND các xã.

- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng hè năm 2016; Tổng kết công tác giáo dục năm học 2015- 2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

UBND huyện

-    Phòng Giáo dục và đào tạo

-    Các đơn vị trường học.

- Tổ chức họp TV UBND huyện tháng 8 năm 2016.

UBND huyện

- Văn phòng UBND huyện

-    Các cơ quan, đơn vị;

-    UBND các xã.

- Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Bản Mế.

UBND huyện

- Ban CHQS huyện

-     UBND xã Bản Mế

Tháng 9/2016

- Tập trung thu hoạch lúa mùa, lúa nương. Chăm sóc đậu tương hè thu.  Tiếp tục trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

- Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017 và công tác dự trữ thức ăn, phòng chống rét cho gia súc.

UBND huyện

-    Phòng Nông nghiệp và PTNT

-    Ban quản lý Rừng Phòng hộ.

-    Các cơ quan khối nông nghiệp.

-    UBND các xã

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2016 – 2017 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

UBND huyện

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo.

-    Các đơn vị trường học.

- Tổ chức giải Cầu lông chào mừng cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9

UBND huyện

- Trung tâm Văn hóa TT-TT; Phòng văn hóa - TT

-    Các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

UBND huyện

-    Văn phòng UBND huyện

-    Các cơ quan đơn vị.

-    UBND các xã.

- Tổ chức Hội chợ Thương mại huyện Si Ma Cai năm 2016.

UBND huyện

-    Phòng Kinh tế - HT

- Phòng NN và PTNT;

- Các doanh nghiệp tư nhân

- Tổ chức kiểm tra ATTP dịp tết Trung thu năm 2016

UBND huyện

-    Trung tâm Y tế; Đội Quản lý TT Số 10

- UBND các xã

- Tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng 16 năm tái lập huyện.

UBND huyện

-    Phòng Văn hóa –TT;

-    Trung tâm Văn hóa - TT-TT

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã

Tháng 10/2016

- Chỉ đạo tiêm phòng gia súc đợt 2/2016.

UBND huyện

-    Trạm Thú y

-    Phòng Nông nghiệp và PTNT

-    UBND các xã.

- Chỉ đạo trồng trồng rừng, chăm sóc rừng.

UBND huyện

-    Phòng Nông nghiệp và PTNT

-    BQL rừng phòng hộ

-    Các cơ quan khối nông nghiệp.

- UBND các xã.

- Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2016.

UBND huyện

-    Phòng Dân tộc

-    UBND các xã

- Tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

UBND huyện

-    Phòng lao động TBXH

-    Các cơ quan, đơn vị.

-    UBND các xã.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật đợt 2 năm 2016.

UBND huyện

-    Phòng Tư Pháp

-    UBND các xã.

- Tổ chức họp TV UBND huyện tháng 10 năm 2016.

UBND huyện

- VP UBND huyện

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã.

- Tổ chức đấu giá đất đợt 2 năm 2016

UBND huyện

- Phòng Tài chính - KH

 

- Chỉ đạo tổ chức Hiến Máu tình nguyện năm 2016

UBND huyện

- Hội Chữ thập đỏ

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã.

Tháng 11/2016

- Tổ chức triển khai cuộc Thanh tra theo kế hoạch

UBND huyện

Thanh tra huyện

- Các cơ quan được thanh tra.

- Chỉ đạo thu hoạch Đao riềng, chế biến Miến Đao, trồng, chăm sóc cây rau màu vụ đông các loại.

UBND huyện

-    Phòng nông nghiệp và PTNT

-    Các cơ quan khối nông nghiệp.

-    UBND các xã.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán vốn các công trình XDCB; Làm đường giao thông nông thôn.

UBND huyện

-    Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng

-    Ban quản lý dự án các CTXDCB.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Dân tộc.

- UBND các xã.

- Tổ chức đánh giá, phân xếp loại phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Tổ chức ngày đại đoàn kết.

UBND huyện

-    Phòng Văn hoá - TT

-    Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết.

-    UBND các xã.

- Tổ chức giải Bóng đá cấp huyện lần thứ 13.

UBND huyện

-    Phòng Văn hóa -TT

-    Trung tâm Văn hóa -TT-TT

-    Các cơ quan, đơn vị

-    UBND các xã.

- Rà soát đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới.

UBND huyện

-    Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới

-    UBND các xã.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

UBND huyện

-    Phòng Giáo dục và Đào tạo

-    Các đơn vị trường học

- Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

UBND huyện

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

-    BCĐ trường đạt chuẩn Quốc gia; UBND các xã.

- Tổ chức họp TV UBND huyện tháng 11 năm 2016.

UBND huyện

- Văn phòng UBND huyện

- Các cơ quan, đơn vị;

UBND các xã.

- Thăm và làm việc với Chính phủ nhân dân huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

UBND huyện

- Văn phòng UBND huyện.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện Si Ma Cai ngày           10/11/1966 - 10/11/2016.

TT HU, HĐND, UBND huyện

- Văn phòng UBND huyện và các tiểu ban.

- Các cơ quan, đơn vị;

UBND các xã.

Tháng 12/2016

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân năm 2016 - 2017 và phòng chống rét cho gia súc, trồng cây ăn quả ôn đới (lê, mận địa phương).

UBND huyện

-    Phòng Nông nghiệp và PTNT

-    Các cơ quan khối nông nghiệp.

-    UBND các xã.

- Chỉ đạo thu ngân sách, thuế, phí, lệ phí; thanh quyết toán vốn các công trình xây dựng cơ bản.

UBND huyện

-    Phòng Tài chính - Kế hoạch

-    Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ban QL các CT XDCB.

-    UBND các xã.

- Thẩm định kết quả chấm điểm đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

UBND huyện

-    Phòng Y tế, Trung tâm Y tế.

-    UBND các xã

- Chỉ đạo các đơn vị trường học sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017

UBND huyện

-    Phòng Giáo dục và Đào tạo.

-    Các đơn vị trường học.

- Tổ chức Tổng kết công tác quân sự -quốc phòng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

UBND huyện

-    Ban CHQS huyện

-    Các cơ quan, đơn vị.

-    UBND các xã.

- Tổ chức đánh giá xã phường phù hợp với trẻ em năm 2016.

UBND huyện

- Phòng Lao động TBXH

- Hội đồng đánh giá xã phường phù hợp với trẻ em.

- Tổng kết ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2016.

UBND huyện

- Phòng Lao động TBXH

- Ban vì sự TBCPN huyện, xã.

- Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2016.

UBND huyện

-    Công an huyện

-    Ban chỉ đạo phong trào.

-    UBND các xã.

- Thẩm định đánh giá kết quả công tác và xét duyệt thi đua khen thưởng năm 2016 các cơ quan, đơn vị.

UBND huyện

-    Phòng Nội vụ

-    Các cơ quan, đơn vị.

-    UBND các xã.

- Chỉ đạo đổ bê tông đường giao thông nông thôn, duy tu bảo dưỡng đường, rải cấp phối các tuyến theo kế hoạch.

UBND huyện

-    Phòng Kinh tế - Hạ tầng

-    UBND các xã

- Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm (đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội).

HĐND, UBND huyện

-    Văn phòng UBND huyện và các Ban của Hội đồng

-    Các cơ quan, đơn vị.

-    UBND các xã.

- Chỉ đạo tổ chức kỳ họp cuối năm HĐND các xã.

UBND huyện

-    Phòng Nội vụ

-    HĐND các xã.

 

Trên đây là nội dung chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện đã được thông qua tại phiên họp thành viên UBND huyện ngày 06 tháng 01 năm 2016, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã căn cứ triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:                                                                                      

- TT HU, UBND huyện;

- Thành viên UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã;

- Lưu: VT, CV.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

( Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 284
  • Trong tuần: 284
  • Tất cả: 678,580