Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SI MA CAI

Số: 07a/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Si Ma Cai, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Lịch Tiếp công dân định kỳ năm 2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai

 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tưởng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhằm thực hiện tốt Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2014 và tăng cường công tác tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện như sau:

1. Thời gian:

- Mỗi tháng tiếp công dân 02 ngày: Vào ngày 15 và ngày 30 của tháng.

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.

- Thời gian cụ thể: Có lịch đính kèm

2. Địa điểm: Tại Trụ sở Ban tiếp công dân UBND huyện Si Ma Cai

 (Thành phần cùng tham dự tiếp công dân gồm có: Thường trực UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: Thanh tra huyện, Ban Tiếp Công dân, Phòng Tư pháp, Công an, Uy ban MTTQ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng ...)

 

 Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã cùng toàn thể nhân dân biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- TT HU, UBND huyện;

- Các phòng, ban chuyên môn;

- UBND các xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

                                                 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2016
                                             Của Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai

                   (Kèm theo Thông báo số 07a /TB - UBND ngày 29/01/2016 của UBND huyện Si Ma Cai)

 

 

Tháng 01/2016

Thứ Sáu

Ngày 15/01/2016

Thứ Sáu

Ngày 29/01/2016

Tháng 02/2016

Thứ Sáu

Ngày 26//02/2016

Tháng 3/2016

Thứ Ba

Ngày 15/3/2016

Thứ Tư

Ngày 30/3/2016

Tháng 4/2016

Thứ Năm

Ngày 14/4/2016

Thứ Sáu

Ngày 29/4/2016

Tháng 5/2016

Thứ Hai

Ngày 16/5/2016

Thứ Ba

Ngày 31/5/2016

Tháng 6/2016

Thứ Tư

Ngày 15/6/2016

Thứ năm

Ngày 30/6/2016

Tháng 7/2016

Thứ Sáu

Ngày 15/7/2016

Thứ Sáu

Ngày 29/7/2016

Tháng 8/2016

Thứ Hai

Ngày 15/8/2016

Thứ Ba

Ngày 30/8/2016

Tháng 9/2016

Thứ Tư

Ngày 15/9/2016

Thứ Sáu

Ngày 30/9/2016

Tháng 10/2016

Thứ Sáu

Ngày 14/10/2016

Thứ Hai

Ngày 31/10/2016

Tháng 11/2016

Thứ Ba

Ngày 15/11/2016

Thứ Tư

Ngày 30/11/2016

Tháng 12/2016

Thứ Năm

Ngày 15/12/2016

Thứ Sáu

Ngày 30/12/2016

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 483
  • Trong tuần: 1,836
  • Tất cả: 520,548