Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung, áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày 6/7/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2003 /QĐ- UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung, áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
Số: 2003/QĐ- UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------
                    Lào Cai, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung, áp dụng tại cấp xã
trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung, áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung, áp dụng tại các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.
Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố  
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh tại địa chỉ:
http://egov.laocai.gov.vn/vpubnd/vn/news/ vào mục Đề án 30.
Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
           

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực UBND, HĐND;
- TCTCT;
- Lưu:VT, TCT30
 
 
T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
        Nguyễn Hữu Vạn

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 316
  • Trong tuần: 316
  • Tất cả: 678,612