Bộ TTHC áp dụng giải quyết tại cấp xã trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Lào Cai
 • Mức độ 2
  Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục xử lý đơn cấp xã
  Chi tiết
  Mức độ 2
  cấp lại giấy chưng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bênh
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vũng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp " giấy chứng nhận " đối với người tham gia kháng chiến. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp "Giấy chứng nhận" đối với công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có đủ từ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như dối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, có dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng thuộc thẩm giải quyết của Bộ Quốc phòng)
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như dối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ Quốc phòng giải quyết
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã thôi việc, đã về gia đình (đối tượng thuốc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh)
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã thôi việc, đã về gia đình (đối với đối tượng đã từ trần) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, có dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng còn sống) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ Quốc phòng giải quyết.
  Chi tiết
  Mức độ 3
  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký khai sinh
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký kết hôn
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký nhận cha, mẹ, con
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký khai tử
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký khai sinh lưu động
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký kết hôn lưu động
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký khai tử lưu động
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới-x
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký giám hộ
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký chấm dứt giám hộ
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký lại khai sinh
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký lại kết hôn
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký lại khai tử
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước-X
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Chứng thực di chúc
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục thôi làm hòa giải viên
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Cấp lại, cấp đổi giấy giấy chứng nhận khuyết tật
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục: Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, và diêm nghgiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015 thuộc diện đối tượng được ngan sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hải cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục: Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục: Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Quyết định thanh lý tài sản công
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Thủ tục bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Tham vấn ý kiến đánh giá tác động môi trường
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa
  Chi tiết
  Mức độ 2
  xét tặng giấy khen gia đình văn hóa
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Đăng ký hoạt động thư viện tư nhận có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1.000 bản
  Chi tiết
  Mức độ 2
  Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
  Chi tiết