TTHC lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

40

IV

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

Lĩnh vực giáo dục mầm non

 

 

 

1

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

2

 

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

3

 

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Quyết định số 2533/QĐ-UBND

ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

4

 

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Quyết định số 2533/QĐ-UBND

ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

5

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực giáo dục tiểu học

 

 

 

6

 

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

7

 

 

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

8

 

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

9

 

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

10

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

11

 

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vục giáo dục trung học

 

 

 

12

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

13

 

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

14

 

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

15

 

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

16

 

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

17

 

Tuyển sinh trung học cơ sở

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

18

 

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực giáo dục dân tộc

 

 

 

19

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

20

 

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

21

 

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

22

 

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

23

 

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Quyết định số 2533/QĐ-UBND

ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác

Quyết định số 2533/QĐ-UBND

ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

24

 

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

25

 

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

26

 

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

27

 

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

28

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

29

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông

tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Quyết định số 2533/QĐ-UBND

ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

30

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

31

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.(Trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên thuộc 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ đang học tập tại các

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

 

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

32

 

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo. (tại một cửa cấp huyện; cơ sở giáo dục)

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

33

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp (tại một cửa cấp huyện; cơ sở giáo dục)

Quyết định số 2533/QĐ-UBND

ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

34

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

TTHC đã thống kê tại Sở Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên có thực hiện tại cấp huyện tùy đối tượng cụ thể (06 TTHC)

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

35

 

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

36

 

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Quyết định số 2533/QĐ-UBND

ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

 

lĩnh vực khác

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

37

 

Xét, cấp học bổng chính sách (TTHC dùng chung cấp tỉnh + huyện)

Quyết định số 2533/QĐ-UBND

ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

38

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục (TTHC áp dụng tại Sở giáo dục và cấp

huyện)

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

39

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên (TTHC áp dụng tại Sở giáo dục và cấp huyện)

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

40

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (TTHC áp dụng tại cấp tỉnh + Huyện)

Quyết định số 2533/QĐ-UBND

ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

 

TTHC cấp tỉnh nộp từ cấp huyện

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Quyết định số 2533/QĐ-UBND

ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

 

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên)

 

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

 

 

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

 

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày19/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 501
  • Trong tuần: 4,709
  • Tất cả: 678,091