TTHC lĩnh vực Tư pháp
 

41

XIV

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch (TTHC dùng chung 03 cấp, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch)

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

2

 

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

3

 

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

4

 

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

5

 

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

6

 

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

7

 

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND

ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

8

 

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND

ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

9

 

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

12

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi nội dung này được bãi tại 169 ngày 04/02/2021 của

BTP; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

13

 

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

14

 

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Quyết định số 3642/QĐ-UBND

ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

15

 

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

16

 

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

17

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực (12)

 

 

 

18

 

Cấp bản sao từ sổ gốc (TTHC dùng chung các cơ quan quản lý hồ sơ)

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

19

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Quyết định số 2078/QĐ-UBND

ngày 03/7/2020

 

 

20

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Quyết định số 2078/QĐ-UBND

ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

21

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ

được) (Nộp tại 1 cửa hoặc ngoài trong trường hợp cụ thể)

Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

22

 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

23

 

 

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Quyết định số 2078/QĐ-UBND

ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

24

 

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

25

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

26

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

27

 

 

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Quyết định số 2078/QĐ-UBND

ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

28

 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

29

 

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực hòa giải ở sơ sở (01) TTH C liên thông cấp xã huyện

 

 

 

30

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Bồi thường nhà nước

 


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

31

 

Phục hồi danh dự

Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

32

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm (TTHC liên thông - thực hiện tại Chi nhánh

văn phòng đăng ký đất đai)

 

 

 

33

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài

sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

34

 

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành hình thành trong lai

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

35

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

36

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

37

Đăng ký thay đổỉ nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

38

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

39

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

40

 

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Quyết định số 1910/QĐ-UBND

ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

41

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 4,715
  • Tất cả: 678,097