Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Dự thảo 01/06/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 106
Tải về 7
DỰ THẢO 01/06/2020 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN SI MA CAI LẦN THỨ XVIII NHIỆM KỲ 2020-2025
Lượt xem: 112
Tải về 5
DỰ THẢO 01/06/2020 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XVII, TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LÂN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Lượt xem: 126
Tải về 12
DỰ THẢO 01/06/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "thực hiện công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, giai đoạn 2016-2020" và Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện si Ma Cai, giai đoạn 2017-2020"
Lượt xem: 103
Tải về 3
DỰ THẢO 01/06/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phất triển, mở rộng cây ăn quả ôn đới huyện Si Ma Cai đến năm 2020
Lượt xem: 107
Tải về 14
714-BC/HU 01/06/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020.
Lượt xem: 110
Tải về 7
DỰ THẢO 01/06/2020 Báo Cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quy định 11-QĐ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai Quy định tạm thời về công tác tuyên vận
Lượt xem: 87
Tải về 4
Số 300-KH/HU, ngày 06/3/2020 10/03/2020 Kế hoạchtổng kết các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành trong nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 (còn hiệu lực thi hành)
Lượt xem: 163
Tải về 2
-BC/HU 04/03/2020 Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Si Ma Cai nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 188
Tải về 3
527-TB/HU 06/01/2020 Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai tháng 12 năm 2019 và năm 2020.
Lượt xem: 97
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI