Đảng bộ thị trấn Si Ma Cai hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu nghị quyết

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ thị trấn đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện giao hàng năm. Đưa địa phương về đích nông thôn mới trước hai năm so với nghị quyết đề ra. Ban chấp hành đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các ban ngành đoàn thể chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật,  đưa giống mới vào sản xuất, thâm canh tăng vụ nâng cao hiệu quả kinh tế trên một diện tích canh tác, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Nhân dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, đầu tư vốn vào mở rộng sản xuất, nuôi trồng, từng bước cải thiện đời sống. Tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt hơn 1500 tấn, tăng hơn 200 tấn so với nghị quyết đề ra, bình quân lương thực đầu người ở khu vực nông thôn lên hơn 836 kg/người/ năm. Đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định và có sự tăng trưởng cao, riêng đàn bò tăng 217 con so với đầu nhiệm kỳ, đạt 218 % so với Nghị quyết,  trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên. Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được thực hiện tốt, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý tốt diện tích rừng hiện có, kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng. Trong nhiệm kỳ đã triển khai trồng được trên 70 ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Đưa tổng số diện tích rừng lên 467 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 31%.

Đảng uỷ chủ trương khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho các hộ dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từ sản xuất nông nghiệp thuần tuý sang hoạt động dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Khôi phục các nghề truyền thống như may mặc thổ cẩm, rèn đúc nông cụ cầm tay. Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra ổn định và phát triển, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng. Gắn với việc thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài huyện với khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực đầu tư cho sản xuất và kinh doanh. Tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số vốn vay ưu đãi 32 tỷ đồng, lồng gắn với các chương trình hỗ trợ  ưu đãi của nhà nước như hỗ trợ giống, phân bón, thực hiện ngân hàng bò, theo nguồn vốn của nghị quyết 22. Hết năm năm 2019, số hộ nghèo toàn thị trấn còn 83/1214 hộ, chiếm 6,8%, đạt 102% Nghị quyết đề ra. Công tác  đầu tư xây dựng cơ bản, được quan tâm, cơ sở hạ tầng của thị trấn ngày càng  khang trang hơn.  Hàng năm thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành rà soát, xác định nhu cầu đầu tư, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn mới, vận động giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình  phúc lợi công cộng trên địa bàn, tăng cường công tác giám sát các công trình đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình. Kịp thời giải quyết các vấn đề nẩy sinh liên quan đến việc giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình.  Đến nay hệ thống trường lớp học cơ bản đã được đầu tư và nâng cấp, nhà văn hóa cộng đồng được quan tâm đầu tư, 7/7 tổ dân phố. Đường giao thông được bê tông hóa 100%,  đáp ứng nhu cầu đi lại, sử dụng của nhân dân. Tổng  ngồn vốn đầu tư xây dựng các công trình là trên 11 tỷ đồng. Chương trình chương trình xây dựng nông thôn mới, được thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, được công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu nghị quyết. Phong trào giáo dục cũng được nâng cao, chất lượng giáo dục không ngừng được cải thiện. Các hoạt động văn hoá, thể thao được duy trì và phát triển, phát huy tốt văn hoá truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Tình hình An ninh nông thôn ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Để đạt được kết quả trên, Đảng uỷ luôn chủ động, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước vào điều kiện thực tế của từng tổ dân phố. Luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch vững mạnh; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.  

 Hằng năng, Đảng ủy Thị trấn cụ thể hóa bằng Chương trình, kế hoạch chỉ đạo các chi bộ thực hiện, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên tư giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05, Chấp hành tốt các qui định của đảng, không vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm và 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết TW 4 đưa ra. Từng đồng chí trong Ban chấp hành đã không ngừng tự học hỏi, rèn luyện và giữ gìn phát huy phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh. Tận tuỵ với công việc, trách nhiệm với gia đình, gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Đảng ủy luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt của Đảng, phát huy trí tuệ  trong tập thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thấy từng cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.Trong nhiệm kỳ  đã cử 05 đồng chí đi đào tạo học Đại học, 05 đồng chí đi học trung cấp chính tri, 12 đồng chí đi học lớp sơ cấp chính trị.  Quan tâm việc chỉ đạo các chi bộ chủ đông đổi mới, sáng tạo trong sinh hoạt sao cho phù hợp với từng loại hình chi bộ. Công tác phát triển đảng viên cũng được quan tâm, trong nhiệm kỳ, đã có 65 quần chúng được đứng trong hàng ngũ của đảng,  nâng tổng số đảng viên của đảng bộ lên 220 đồng chí. Hiện nay, 100% trường học, Trạm y tế, tổ dân phố đều có đảng viên, có 11/12 chi bộ có Ban Chi ủy. Hàng năm, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ đã chủ động tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đúng quy định của điều lệ Đảng. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát đều có kết luận rõ ràng, yêu cầu khắc phục sửa chữa khuyết điểm, tồn tại. Các tổ chức và cá nhân đều chấp hành nghiêm chỉnh các kết luận của tổ kiểm tra. Việc cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền được quán triệt thường xuyên. Từng bước phát huy được ý thức trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, chống các biểu hiện sách nhiễu, phiền hà, quan liêu xa rời quần chúng nhân dân. Trong 5 năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước,  tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.  Đảng bộ đã xây dựng và phát huy được sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tăng cường tạo dựng lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng uỷ và sự điều hành, quản lý của chính quyền. Các nội dung chương trình, kế hoạch khi triển khai thực hiện đều được chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới Đảng ủy tiếp tục bám sát vào mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn và các chương trình, đề án của cấp ủy cấp trên triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, Cấp ủy chính quyền Thị trấn sẽ tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt cần cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành thể chế, chương trình, kế hoạch công tác. bám sát thôn bản, phát huy tính chủ động, tích cực tham mưu của các ban ngành đoàn thể và các đơn vị trường học trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi nắm bắt và chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, định hướng, chấm chỉnh, bổ sung những giải pháp mới nhằm thực hiện hiệu quả mà nghị quyết đã đề ra. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn Thị trấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tầng lớp nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng theo hướng khai thác tối đa lợi thế của Thị trấn; khuyến khích các ngành nghề và dịch vụ phát triển; tận dụng tối đa các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn; coi trọng công tác giáo dục đào tạo, duy trì và phát huy truyền thống văn hoá các dân tộc trên địa bàn Thị trấn; nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị từ Thị trấn đến thôn, Tổ dân phố. Quyết tâm phấn đấu xây dựng Thị trấn Si Ma Cai trở thành một tâm điểm kinh tế, văn hóa quan trọng của huyện Si Ma Cai.

Đ. Nam - T. Sỹ,Trung tâm VH,TT-TT

 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1