Hiệu quả công tác tư tưởng của huyện Si Ma Cai sau 5 năm thực hiện.

  Nhận thức rõ một số khó khăn như trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, một bộ phân dân cư chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của các chương trình, chính sách đầu tư của Đảng và nhà nước đối với vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình bằng những thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại cơ sở. Việc triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp mặc dù đã có sự đổi mới về nội dung và phương pháp học tập song một số cơ sở việc truyền đạt và xây dựng chương trình thực hiện còn thiếu tầm nhìn và chiều sâu. 

Vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã xác định đẩy mạnh phương châm chỉ đạo  công tác tư tưởng, chính trị phải gắn chặt với các mặt hoạt động; công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Tiến hành đồng bộ công tác huấn học, tuyên truyền, nắm bắt và dự báo tư tưởng, dư luận xã hội, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ  làm công tác thông tin, tuyên truyền, công tác lịch sử; khoa giáo.  Chính vì thế, công tác tư tưởng của Huyện đã đạt kết quả cao, nhất là tổ chức quán triệt thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp và chính sách pháp luật của Nhà nước, được tổ chức triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác thông tin tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện, có nội dung rõ nét, đầy đủ các thông tin chính thống và cần thiết đảm bảo tính thống nhất từ huyện đến cơ sở.  Ban tuyên giáo Huyện ủy đã biên soạn hơn 171 tài liệu chuyên đề, để phục vụ công tác tuyên truyền tại 683 Hội nghị tuyên vận. Huyện đã biên soạn 60 bản tin công tác tư tưởng của huyện để phục vụ các kỳ sinh hoạt Chi, Đảng bộ…đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời, chính thống trong hoạt động tuyên truyền, vận động, của các chi đảng bộ.  Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra cấp ủy đã chỉ đạo và có Chỉ thị về việc các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt việc mua, đọc báo và làm theo báo của Đảng. Tính tích cực trong cán bộ, đảng viên được phát huy, ý thức trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn, trong đấu tranh bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng góp phần việc ổn định tư tưởng chính trị, giữ vững nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra hàng năm đều cử cán bộ đi học các lớp đào tạo lý luận chính trị tại Trung ương và Tỉnh. Trung tâm Chính trị huyện đã mở 185 lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo dục Lý luận Chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên với tổng số 14.199 lượt học viên tham gia. Huyện ủy tổ chức 20 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 4.983 lượt cán bộ, giáo viên các đơn vị trường học. Qua đó đã tạo cơ sở quan trọng trong việc tiếp thu, tuyên truyền, quán triệt thực hiện chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Đảng bộ huyện đã đưa công tác tuyên truyền, vận động thực sự trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của cấp ủy các cấp. Đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, dành thời gian phổ biến các nội dung thông tin tư tưởng. Quán triệt các ban, ngành đoàn thể, chính quyền các cấp làm tốt công tác tư tưởng. Nắm bắt thường xuyên diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội trên địa bàn huyện. Do đó đã kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở cơ sở như cải tạo các phong tục lạc hậu, hiện tượng tảo hôn, di cư tự do, phụ nữ bỏ địa phương đi nơi khác, từ đó có dự báo và định hướng công tác tư tưởng phù hợp với đặc điểm của địa phương.

 Sau 5 năm  qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Cai đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết nhất trí, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng. Tổng sản lượng lương thực trên địa bàn huyện đến nay đạt trên 26.000 tấn, tăng trên 5.000 tấn so với năm 2015. Nhiều loại giống cây trồng  có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như: cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu, rau trái vụ... nâng giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích canh tác đạt  trên 36 triệu đồng/ha/năm, tăng  gần 11 triệu so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc hàng năm đều đạt trên 20%. Đời sống xã hội được cải thiện, nâng mức thu nhập bình quân đạt 31,5 triệu đồng/người/năm, đạt 142% mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 THPT và đi học nghề các năm trung bình đạt tỷ lệ 78%, vượt 8% mục tiêu nghị quyết, chất lượng giáo dục được nâng lên, 100% các đơn vị trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia,  vấn đề tảo hôn đã giảm dần, các hủ tục đang từng bước được khắc phục và đẩy lùi. Các giá trị  văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát triển.   Trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững, an ninh nông thôn đảm bảo.  Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện được nâng cao.

 Để thực hiện tốt hơn công tác tư tưởng, nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện Si Ma Cai cần thực hiện một số giải pháp đó là:  Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức, nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp cho phù hợp với trình độ của  đồng bào dân tộc thiếu số. Việc tuyên truyền học tập các nghị quyết, chỉ thị phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên. Phải quán triệt, tránh tình trạng học tập Nghị quyết và triển khai các phong trào thi đua hình thức, qua loa đại khái.  Việc biên soạn tài liệu học tập ngắn gọn, dễ hiểu; Tăng cường thời lượng phát thanh truyền hình bằng tiếng địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên vận tại cơ sở,  kiện toàn, thay thế đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tuyên vận tại cơ sở đáp ứng yêu cầu đề ra. Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động giáo dục, văn hoá - văn nghệ, chống các khuynh hướng phi chính trị. Kiểm soát chặt chẽ di cư, hồi cư và khách du lịch, chỉ đạo quản lý tốt các loại dịch vụ văn hoá phẩm và các phương tiện thông tin, nghe nhìn. Sử lý triệt để các hiện tượng vi phạm về quản lý văn hoá. Tăng cường xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở. Phải xây dựng các thiết chế văn hoá vững mạnh từ việc tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ văn hoá đến trang thiết bị cơ sở vật chất. Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng những đối tượng cơ hội, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật…

Tóm lại, trong những năm qua công tác tư tưởng đã đạt được những kết quả to lớn và những thành tựu quan trọng; qua đó, đã khẳng định tính đúng đắn, hợp lòng dân của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong việc cụ thể hoá chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương. Đặc biệt là hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện đang tiếp tục bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái đi ngược lại với chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cảnh giác, phòng chống trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng quê hương Si Ma Cai ngày càng phát triển ổn định.  

Đặng Văn Trịnh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1