HUYỆN ỦY SI MA CAI TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Trong những năm vừa qua, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, góp phần quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng từng bước được khẳng định và phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được chỉ đạo quyết liệt; các vụ việc phức tạp được xử lý dứt điểm, đúng pháp luật, có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa. Công tác thông tin tuyên truyền về phát hiện, xử lý tham nhũng được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Huyện ủy Si Ma Cai đã ban hành văn bản số 351-CV/HU ngày 03/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; luôn gương mẫu, quyết liệt và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm người đứng đầu chưa tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tự phát hiện, xử lý tham nhũng hoặc có các hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; kịp thời có biện pháp xử lý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; kiến nghị khởi tố kịp thời khi phát hiện tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào có nhiều thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực nhưng không chủ động tự kiểm tra để phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý hoặc xử lý nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án. Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện cấp ủy huyện quản lý, phải báo cáo ngay với Thường trực Huyện ủy để kịp thời chỉ đạo xử lý; đồng thời, chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, xử lý theo quy định của Đảng.

Chỉ đạo các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, sai phạm kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với phương châm “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”. Tập trung xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra. Kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong tỏa tài khoản và xử lý tài sản tham nhũng ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt theo đúng Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng. Chủ động cung cấp thông tin, công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử lý đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, các cơ quan báo chí theo quy định. Quan tâm thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng gắn với thực hiện tốt các quy định về khen thưởng, bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm người có hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng, tiêu cực hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị mình; tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện có hiệu quả Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai (khóa XVI) về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”.

Đinh Khoa
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1