Kiểm tra giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Xác định làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, do đó từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện Si Ma Cai luôn chú trọng làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm vừa xây, vừa chống.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy tập trung triển khai, quán triệt về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một khâu quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp, trước hết là Thường trực cấp ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư. Người đứng đầu phải có nhận thức đúng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy đảng, phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Đồng thời tổ chức quán triệt và thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.  Cùng với đó, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của huyện và các địa phương, đơn vị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 164 lượt tổ chức đảng, 114 đảng viên, trong đó có 38 cấp ủy viên, giám sát chuyên đề 79 lượt tổ chức đảng, 215 đảng viên trong đó có 42 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 17 tổ chức đảng và 34 đảng viên; kết luận 17 tổ chức đảng và 34 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 02 đảng viên. Kiểm tra 46 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng,  kiểm tra tài chính, ngân sách 7 tổ chức đảng; kiểm tra công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 43 lượt tổ chức đảng và 497 đảng viên. Giám sát chuyên đề 59 lượt tổ chức đảng và 82 đảng viên. Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban kiểm tra các cấp đã coi trọng việc lựa chọn những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm có nhiều bức xúc, nổi cộm, được dư luận quan tâm.  Các cuộc kiểm tra thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định, xác định đúng đối tượng, nội dung, trong thời gian ngắn kết luận rõ ràng, chính xác, sau kiểm tra đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân có vi phạm.

 Công tác giám sát được mở rộng cả về đối tượng và nội dung nên đã kịp thời giúp tổ chức đảng và đảng viên chủ động phòng ngừa vi phạm từ lúc mới manh nha. Trong quá trình giám sát chỉ ra những tồn tại, hạn chế, sai phạm để đối tượng được giám sát khắc phục; có trường hợp khi kết thúc giám sát, đối tượng được giám sát đã khắc phục được phần lớn những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát chỉ ra. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; đã kịp thời ngăn chặn không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, góp phần ổn định tình hình tại các địa phương, đơn vị.

Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện đã chú trọng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra bảo đảm đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Kịp thời tham mưu giúp cấp ủy kiện toàn, bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra khi có biến động. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh, các ngành tổ chức để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của đảng.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã từng bước đi vào chiều sâu, thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, đúng các quy định của Đảng. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ huyện đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Si Ma Cai được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được nêu trên, việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp huyện Si Ma Cai cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục: Công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo phát hiện dấu hiệu vi phạm hiệu quả chưa cao, việc phát hiện vi phạm qua giám sát để chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn ít, tình trạng đảng viên vi phạm nhưng chưa được phát hiện và xử lý kịp thời vẫn còn xảy ra. Còn có Ủy ban kiểm tra cơ sở chưa tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Công tác giám sát ở một số Ủy ban kiểm tra cơ sở chất lượng chưa cao, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp còn ít. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị còn hạn chế.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, thời gian tới Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục phấn đấu thực hiện toàn diện các mặt công tác, tập trung vào các nhiệm vụ:

Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 , Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về công tác cán bộ; về phát huy dân chủ ở cơ sở và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như quản lý, sử dụng Đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Chủ động nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị; hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới, tập trung vào cán bộ, đảng viên là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chú ý khâu phát hiện sai phạm thông qua hoạt động giám sát, phản ánh của nhân dân, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng; trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tiếp tục tăng cường kiểm tra cách cấp theo quan điểm chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Trung ương; khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục. Giải quyết kịp thời, triệt để, không để tồn đọng đơn, thư tố cáo (nếu có).

Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.                                                                     

Đinh Thị Khoa - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1