Phát huy truyền thống vẻ vang lịch sử Đảng bộ huyện Si Ma Cai

Đảng bộ huyện Si Ma Cai thời gian đầu thành lập đã chỉ đạo nhiệm vụ cách mạng một cách toàn diện, chăm lo xây dựng củng cố chính quyền đoàn thể, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đồng thời ra sức lãnh đạo nhân dân trong huyện khắc phục khó khăn thử thách, vừa tập trung xây dựng củng cố chính quyền và trấn áp bọn phản động, vừa tập trung lãnh đạo nhân dân chống giặc đói, giặc dốt, dịch bệnh và chuẩn bị lực lượng cùng cả nước đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược. Trong những giai đoạn tiếp theo, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Si Ma Cai bước vào công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết xây dựng quê hương Si Ma Cai từng bước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt sau 20 năm tái lập huyện là một chặng đường đầy khó khăn, thử thách nhưng mạch chủ đạo vẫn là sự phát triển liên tục, đạt được những thành tích đáng tự hào trên con đường phát triển kinh tế. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 29 nghìn tấn và tổng đàn gia súc trên 43.500 con, tăng gấp hàng trăm lần so với năm 1966. Thu nhập bình quân người dân đạt gần 31,5 triệu đồng/người/năm. Nhân dân không còn đói nghèo và đời sống ngày càng được ổn định, nâng cao.

Hành trình 55 năm đã qua, Đảng bộ huyện Si Ma Cai với vai trò, sứ mệnh lịch sử tại địa phương đã luôn kế thừa, bồi đắp truyền thống cao đẹp của Đảng, đoàn kết cùng nhân dân phát huy nội lực, xây dựng đời sống ngày một no ấm. Đảng bộ huyện Si Ma Cai không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng phù hợp với thực tiễn, dành nhiều tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo Nhân dân địa phương gặt hái được nhiều thành tựu. Trải qua 18 kỳ đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Si Ma Cai từng thời kỳ luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết trên dưới một lòng, triển khai toàn diện trên cả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chất lượng đội ngũ không ngừng được nâng lên, đến nay tỷ lệ cán bộ cán bộ, công chức cấp huyện, xã có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên 282/305 Đ/c, đạt 92,4%; có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp lý luận chính trị trở lên 221/305 Đ/c, đạt 72,4%. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên được đẩy mạnh, hiện toàn Đảng bộ có 40 chi, đảng bộ cơ sở đảng, 134 chi bộ dưới cơ sở và 2.355 đảng viên; có trên 80% các chi, đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức Đảng xếp loại yếu kém.

Tự hào lịch sử, hướng tới tương lai, Đảng bộ huyện Si Ma Cai hôm nay luôn kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình mới và ra sức phụng sự cách mạng, phụng sự Nhân dân. Giai đoạn 2020 - 2025, khi bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, các cấp ủy đảng trong toàn huyện đã xác định khâu then chốt là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng làm nền tảng xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cấp huyện đến cơ sở. Hằng năm, chú trọng trong việc xây dựng nghị quyết chuyên đề và kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết nhằm khắc phục tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu trách nhiệm của đảng viên, chấn chỉnh những tổ chức cơ sở đảng chưa phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, nhất là sáng tạo theo hướng tăng cường và sâu sát nắm tình hình cơ sở, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh. Thực hiện tốt quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chế độ tự phê bình và phê bình. Nâng cao trách nhiệm cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn gắn với thực hiện sắp xếp, sáp nhập giảm đầu mối các cơ quan đơn vị. Huyện tiếp tục quan tâm việc xây dựng tổ chức đảng khu vực nông thôn. Các cấp ủy cơ sở đã đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, xác định rõ được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, điều hành công việc. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, quan tâm chỉ đạo giải quyết các khó khăn bức xúc của người dân ngay tại cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được tăng cường, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đảng bộ huyện xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang lịch sử, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Cai viết tiếp lên những thành tựu ấn tượng, giúp người dân có một cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1