Si Ma Cai tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

Thực hiện Nghị quyết 30c/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, huyện Si Ma Cai xác định rõ thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm cho hoạt động hành chính nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở đó UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu cải cách hành chính đã đề ra.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương và của tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, đồng thời cũng xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện và thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị. Theo đó trong năm 2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả sau:

Một là về cải cách thể chế. Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, HĐND - UBND huyện không ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên công tác kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật không thực hiện và không có văn bản mắc lỗi.

Hai là về cải cách thủ tục hành chính. Trên cơ sở các thủ tục hành chính được công bố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã cập nhật và công khai các thủ tục hành chính thông qua việc niêm yết tại trụ sở làm việc, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, trên phần mềm giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông (VNPT - iGate) và trên công thông tin điện tử của huyện với 293 thủ tục hành chính cấp huyện và 139 thủ tục hành chính cấp xã. Số thủ tục hành chính đã giải quyết trong năm là 9822 hồ sơ (5522 hồ sơ cấp huyện và 4300 hồ sơ cấp xã). Bộ phận “một cửa” cấp huyện và cấp xã đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” và ứng dụng phần mềm dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 100% số thủ tục hành chính đều được thực hiện thông qua dịch vụ hành chính công tích hợp một cửa liên thông điện tử của tỉnh. Số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang được triển khai là 144 thủ tục (mức độ 3 là 11 thủ tục; mức độ 4 là 133 thủ tục, trong đó có 50 thủ tục đã đăng kí triển khai tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Việc thực hiện các thủ tục hành chính đều đạt kết quả tốt, không có trường hợp phản ánh, kiến nghị của các đơn vị, công dân liên quan đến thủ tục hành chính.

Ba là cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Trên cơ sở Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện Si Ma Cai đã xây dựng đề án kiện toàn các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện và phương án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với cấp xã đã tiến hành sắp xếp cán bộ, công chức theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, bố trí lực lượng công an chính quy về làm Trưởng Công an tại 10/10 xã, thị trấn.

Bốn là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm đã tiến hành điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ. Đồng thời cũng đã tiến giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức kịp thời và xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật đúng quy định.

Năm là cải cách tài chính công. Đã tiến hành thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và ổn định đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Sáu là hiện đại hóa nền hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư. 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã thực hiện trao đổi, sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy (trừ văn bản mật) thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành địa chỉ: http://ubndsimacai.vnptoffice.vn/. Tiếp tục duy trì triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001-2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

          Tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Năm 2020 UBND huyện đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC để tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính, kết quả: Số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 3.008 hồ sơ, trong đó gồm:

           Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích: 1.500 hồ sơ TTHC.

           Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 1.508 hồ sơ TTHC. 

         Có thể thấy năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác cải cách hành chính của huyện Si Ma Cai đã thực hiện thành công, nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đưa ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả kể trên thì công tác cải cách hành chính của Huyện vẫn còn một số tồn tại như: hạ tầng công nghệ thông tin cấp huyện, cấp xã còn thiếu thốn, chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng được theo yêu cầu; công tác tuyên truyền cải cách hành chính chưa sinh động; việc vào số văn bản đi trên phần mềm tại một số cơ quan, đơn vị đạt tỷ lệ chưa cao… Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ những lý do như: Đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính kiêm nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ, thường xuyên thay đổi do đó công tác nắm bắt, tham mưu tại một số thời điểm chưa sâu, chưa kịp thời; Cải cách hành chính là một công việc khó khăn phức tạp và không có một hình mẫu cụ thể; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm tới việc cải cách hành chính; Kinh phí để thực hiện cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để thực hiện cải cách hành chính tại huyện Si Ma Cai tốt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa cần làm tốt các giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ở với công tác cải cách hành. Tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, lãnh đạo việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quyết tâm cao hơn nữa trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai là, nâng cao năng lực của cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu thực hiện cải cách hành chính. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính được tham gia học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời cần có chế độ đãi ngộ thích đáng và coi đó là động lực giúp cán bộ, công chức đặc biệt là cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính tích cực, yên tâm công tác.

Ba là, gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, phân xếp loại hàng năm của cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác cải cách hành chính.

Bốn là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính tới tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để mọi người có nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa của cải cách hành chính từ đó sẽ góp phần thực hiện một cách hiệu quả hơn.

Năm là, thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính. Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, chưa thực hiện nghiêm túc những quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thực hiện thường xuyên việc biểu dương các cá nhân, đơn vị có sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính.

Với những giải pháp nêu trên, tùy thuộc tình hình thực tế phù hợp với địa phương, cơ quan mình, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thì việc thực hiện cải cách hành chính của huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai trong thời gian tới sẽ đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.

 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1