Si Ma Cai vững vàng tiến bước

Để nghị quyết của đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Huyện ủy Si Ma Cai đã chỉ đạo hệ thống chính trị căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị. Cụ thể hóa 4 chương trình, 12 đề án trọng tâm, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng, bền vững. Trong đó, tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp bằng việc hướng dẫn, vận động nhân dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Từng bước đưa ngành chăn nuôi trở thành ngành  kinh tế mũi nhọn, tạo việc làm, mang lại thu nhập chính cho các hộ gia đình. Chỉ đạo ngành nông nghiệp, trên cơ sở chính sách của Đảng, nhà nước, căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, tham mưu cho UBND huyện xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng xưởng chế biến, bảo quản nông sản trên địa bàn nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của huyện. Thực hiện tốt công tác khuyến công, khôi phục các làng nghề truyền thống để phát triển tiểu thủ công nghiệp.  Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo huyện bám sát các xã được phân công phụ trách, cùng hỗ trợ, giúp đỡ, đôn đốc các xã phấn đấu đạt các tiêu chí đã đăng ký thực hiện hằng năm. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao. Xây dựng khu vực phòng thủ gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, cách ngành và cả hệ thống chính trị, kinh tế của huyện nhiệm kỳ qua có sự tăng trưởng nổi bật. Điều đáng ghi nhận nhất đó là đã làm thay đổi căn bản tư duy, cách nghĩ, cách làm của đại bộ phận nhân dân trong sản xuất nông nghiệp. Người dân đã từng bước xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư vốn, tìm cây, con giống mới có năng suất, sản lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chủ động đẩy mạnh thâm canh tăng vụ. Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 26.500 tấn, tăng 5.036 tấn so với năm 2015. Các loại cây trồng có thế mạnh tại địa phương, có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất, như mô hình cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu, rau trái vụ… đã đưa giá trị sản xuất trên 1 ha đạt 38 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng/ha so với năm 2015, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng/năm.

Huyện đã khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa. Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm trong giai đoạn đều đạt trên 20%/năm. Trong nhiệm kỳ, từ nguồn vốn Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy, huyện đã tổ chức thực hiện thành công Dự án Ngân hàng bò tại các xã, thị trấn với hàng trăm hộ được hưởng lợi và thoát nghèo bền vững. Đến nay, tổng đàn gia súc đạt 22.620 con, tăng hơn 9.000 con so với năm 2015.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã trồng hơn 780 ha rừng, trong đó có hơn 680 ha rừng sản xuất, nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 34% năm 2015 lên  39,7% năm 2020.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 đạt 50 tỷ đồng, vượt 30% mục tiêu Nghị quyết; giá trị ngành thương mại - dịch vụ tăng từ 192 tỷ đồng  năm 2015 lên 368 tỷ đồng năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm bình quân 8,93%/năm, từ trên 57% năm 2015 xuống còn 12,35% năm 2020.

Trong nhiệm kỳ, huyện được nhà nước đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm... Đến nay, 100% đường liên xã, liên thôn đã được cứng hóa; trên 80% đường nội thôn, nội đồng được cứng hóa. 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn có trụ sở làm việc được xây dựng kiên cố, khang trang. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn đã chỉ đạo sát sao và vận động nhân dân tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã có 4/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí nông thôn mới hoàn thành đến hết năm 2020 đạt 129 tiêu chí, bình quân đạt 14,33 tiêu chí/xã, chính vì vậy, diện mạo nông thôn và đời sống của người dân ngày càng khởi sắc.

Giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Hàng năm, toàn huyện có trên 80% số hộ đạt gia đình văn hóa; 57/59 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

Các lĩnh vực: Y tế, giáo dục được quan tâm; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững và không ngừng được củng cố, tăng cường. Công tác đối ngoại được mở rộng và đem lại hiệu quả...

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã được củng cố, kiện toàn theo hướng ngày càng vững mạnh. Đội ngũ này luôn đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực lãnh đạo, việc sắp xếp việc kiện toàn luôn gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và các thôn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở. Các cấp uỷ Đảng đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, tác phong, lối làm việc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.  Qua đánh giá, xếp loại hằng năm, đảng bộ huyện có trên 95% cấp ủy viên cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tổ chức cơ sở Đảng đạt trên 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên..

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã kết nạp được 677 đảng viên mới, nâng  tổng số đảng viên của toàn đảng bộ lên 2.235 đảng viên, sinh hoạt tại 40 chi đảng bộ trực thuộc

Trong những năm qua, việc củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng cơ sở, luôn gắn liền với nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, gắn nâng cao chất lượng ra nghị quyết với tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của các cấp uỷ đảng, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tại các chi bộ. Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của đảng viên trong các hoạt động của chi bộ, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác nâng cao chất lượng kết nạp đảng và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, có năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Hằng năm,  đều mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi, đảng bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Qua tập huấn đã nâng cao được nghiệp vụ cũng như kỹ năng trong chỉ đạo điều hành, xây dựng nghị quyết, lập kế hoạch, ra quyết định của cấp ủy, đồng chí bí thư; chủ động tốt hơn công việc được giao.

          Mặc dù đã đạt những thành tựu rất to lớn nhưng do những nguyên nhân khách quan nên Si Ma Cai vẫn là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước. Cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa triển khai đồng bộ các giải pháp, tranh thủ sự ủng hộ và các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, của tỉnh kết hợp với phát huy nội lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Nguyễn Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1