TIỂU BAN VẬN ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG XÃ HỘI, BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Tiểu ban Vận động và huy động xã hội là 01 trong 08 Tiểu ban được thành lập căn cứ theo Quyết định số 84/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TIỂU BAN

1. Tổ chức vận động, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

2. Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia.

3. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Chủ động phối hợp với các Tiểu ban khác thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia; với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban và Ban Chỉ đạo Quốc gia. 

5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Tiểu ban.

6. Định kỳ 03 ngày/lần tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban.

Mọi thông tin ủng hộ vận động truy cập website: http://vandongxahoi.mattran.org.vn/

Thanh Nghị
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1