Xây dựng Đảng ở cơ sở vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Xác định được vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, đặc thù của địa phương một huyện vùng cao, biên giới, đa thành phần là  đồng bào các dân tộc thiểu, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, vì vậy công tác xây dựng Đảng ở cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng luôn được Đảng bộ huyện Si Ma Cai chú trọng, tập trung triển khai, thực hiện.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Si Ma Cai có 40 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trong đó có 14 đảng bộ, 26 chi bộ, 117 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Để thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng ở cơ sở vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên” theo tinh thần Nghị quyết số 22, của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ban tổ chức đã tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai chỉ đạo xây dựng, ban hành các Chương trình, Đề án trọng tâm về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Đề án số 11, ngày 29/01/2016, của Huyện ủy về "củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng" đồng thời tập trung định hướng lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức thực hiện.

Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong quá trình chỉ đạo, huyện luôn bám sát nhiệm vụ: Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, xây dựng đời sống văn hoá là nền tảng. Trên cơ sở đó, cụ thể hoá các nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ sở.   

Cùng với đó, các tổ chức cơ sở đảng và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã được củng cố, kiện toàn theo hướng ngày càng vững mạnh; các cấp ủy Đảng đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, tác phong, lối làm việc, chủ động xây dựng được quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra toàn khóa và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết của chi, đảng bộ mình góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bộ máy cán bộ cấp ủy thường xuyên được kiện toàn, bổ sung đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Si Ma Cai đã ban hành quyết định kiện toàn 69 đồng chí cấp ủy viên và ủy ban kiểm tra cơ sở; chỉ đạo việc sắp xếp kiện toàn bộ máy cấp ủy chi bộ dưới cơ sở, đã ban hành 60 văn bản chỉ đạo Đảng ủy cơ sở ra quyết định kiện toàn 135 đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ trực thuộc, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực lãnh đạo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Việc sắp xếp việc kiện toàn luôn đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các thôn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã kiện toàn, sắp xếp 02 tổ chức đảng,  hiện  đảng bộ huyện có 40 chi, đảng bộ cơ sở, 14 đảng bộ, 26 chi bộ. Hợp nhất, sáp nhập các chi bộ thôn thuộc đảng bộ xã từ 98 chi bộ xuống còn 59 chi bộ, giảm 39 thôn theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nâng số chi bộ thôn có Chi ủy từ 20/98 chi bộ, đạt 20,4% lên 51/59 chi bộ, đạt 86,4%.

Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung xây dựng,nâng cao chất lượng hoạt động. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm, đảng bộ huyện có trên 95% cấp ủy viên cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15-20% trở lên hoàn thành sắc nhiệm vụ; tổ chức cơ sở Đảng đạt trên 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt, vượt mục tiêu Nghị quyết.

Xác định công tác phát triển đảng là  một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ huyện, trong nhiệm kỳ qua, các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên hàng năm. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; tích cực phát động các phong trào từ cơ sở để kịp thời phát hiện, giác ngộ, rèn luyện những quần chúng tiêu biểu. Đảng bộ huyện đã quan tâm mở các lớp bồi dưỡng chính trị, nhận thức, kiến thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy đảng nhất là các chi bộ thôn bản. Các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện đã nghiêm túc thực hiện quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục kết nạp đảng viên. Các Ban Xây dựng Đảng; các chi, đảng bộ trực thuộc,các đoàn thể tích cực trong việc tuyên truyền, củng cố, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của địa phương, tập trung thu hút được lực lượng các hội viên, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia, có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, phát triển Đảng. Với các giải pháp tích cực, hiệu quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã kết nạp được 677 đảng viên mới, đội ngũ đảng viên được tăng lên cả về số lượng, chất lượng. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, số đảng viên của Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã nâng lên con số trên 2000 đảng viên, đó là dấu mốc quan trọng thể hiện sự phát triển vững mạnh về lực lượng của đảng. Đến  nay toàn Đảng bộ huyện có 40 chi, đảng bộ cơ sở, với 2.235 đảng viên.

Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, thấm nhuần đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong mọi giai đoạn cách mạng. Trong 05 năm qua, chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ huyện được nâng lên cả về bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; trong quá trình phấn đấu rèn luyện tổng số đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn tốt nhiệm vụ trở lên, hàng năm đạt trên 94%

Trong những năm qua, việc củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và tổ chức đảng cơ sở gắn liền với nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên luôn được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, trong đó chú trọng việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ cơ sở về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức, sinh hoạt đảng, gắn nâng cao chất lượng ra nghị quyết với tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của các cấp uỷ đảng

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng là một trong những yếu tố góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Ngay sau khi có Chỉ thị số 10, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12, ngày 06/7/2018, của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các văn bản của Tỉnh, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch cụ thể hoá các nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tới các chi, đảng bộ cơ sở. Phân công các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các xã hướng dẫn các chi, đảng bộ triển khai thực hiện đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ. Tập thể chi ủy, chi bộ và mỗi cá nhân đảng viên thông qua việc sinh hoạt định kỳ tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tự nhận diện có hay không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời chấn chỉnh. Trong sinh hoạt, đã phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của đảng viên. Nhiều chi bộ đã dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng việc liên hệ tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đề ra nhiệm vụ học tập và làm theo Bác, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đây là nội dung hết sức bổ ích, thực sự cần thiết trong sinh hoạt chi bộ, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Để xây dựng lực lượng của Đảng vững mạnh, công tác nâng cao chất lượng kết nạp đảng, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng rà soát, sàng lọc đảng viên đã góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, có năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đẩy mạnh: hằng năm,  Ban tổ chức đã tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan giúp việc Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các cấp ủy cơ sở xây dựng Kế hoạch và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi, đảng bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, mỗi năm mở từ 2-3 lớp cho các đồng chí là cấp ủy viên, Bí thư, Phó bí thư chi bộ trên 500 lượt đồng chí tham gia. Qua tập huấn đã nâng cao được nghiệp vụ cũng như kỹ năng trong chỉ đạo điều hành, xây dựng nghị quyết, lập kế hoạch, ra quyết định của cấp ủy, đồng chí bí thư; chủ động tốt hơn công việc được giao.

          Xây dựng Đảng ở cơ sở vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được cấp ủy Đảng các cấp tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả tích cực. Trong  nhiệm kỳ tới, công tác xây dựng Đảng  vẫn được đảng bộ huyện xem là nhiệm vụ then chốt, bởi vậy, yêu cầu đặt ra các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện phải tiếp tục xây dựng lực lượng, tổ chức của Đảng ngày càng vững mạnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đất nước đổi mới.

 

Giàng A Giả,  Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Si Ma Cai

 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1