Huyện Si Ma Cai: Khẩn trương hoàn thành tổng điều tra kinh tế.

 Cuộc Tổng điều tra kinh tế, là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra nằm trong chương trình điều tra của quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định  kỳ 5 năm tổ chức một lần. Nhằm đạt được 3 mục đích chính đó là: đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia”. Đồng thời bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay huyện Si Ma Cai đang tập trung thực hiện Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Theo phương  pháp điều tra  phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp, việc thu thập dữ liệu phải đảm bảo tính khách quan, đúng trình tự, thu thập đầy đủ, chính xác số liệu theo yêu cầu đề ra, đảm bảo việc nghiệm thu kết quả theo theo đúng thời gian quy định. Nội dung điều tra bao gồm 6 nhóm thông tin cơ bản: Thông tin chung về cơ sở; nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; nhóm thông tin về chuyên đề doanh nghiệp.  Đến thời điểm này. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện Si Ma Cai đã xây dựng kế hoạch, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức triển khai rà soát lập danh sách tiến hành điều tra khối doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp giai đoạn 1. Chuẩn bị tiến hành tiếp tục giai đoạn 2

 Bên cạnh những thuận lợi, huyện Si Ma Cai cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra như: một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện chưa hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra nên chưa có sự hợp tác tốt; một số doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện nhưng đặt trụ sở tại một địa phương khác, hoặc doanh nghiệp chưa có trụ sở cố định nên điều tra viên phải đi lại nhiều lần, công tác phối hợp giữa các cơ sở kinh doanh, với đội ngũ điều tra viên còn chưa  hài hòa, dẫn đến việc thu thập thông tin, để phục vụ cho công tác điều tra  đôi lúc gặp khá nhiều khó khăn.

 Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, sự tham gia ủng hộ của các đối tượng thuộc diện điều tra. Cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2017 sẽ đạt kết quả tốt, hoàn thành theo  kế hoạch đã đề ra./.

T. Sỹ

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1