Đảng bộ xã Thào Chư Phìn: Chú trọng phát triển đảng viên

Đảng bộ xã Thào Chư Phìn 101 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ; trong đó có 7 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học trạm y tế. Trong những năm qua, xác định rõ  việc tập trung lãnh đạo, tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại các  thôn là nhiệm vụ cấp thiết,  Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân vững mạnh; đổi mới sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên...

Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, nhất là các thôn vùng cao của xã như Say Sáng Phìn, Bản Sỉn. có những giải pháp cụ thể làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”… từ đó tìm ra những nhân tố điển hình để bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên, đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên thành một trong các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Các cấp ủy tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Cùng với nhiệm vụ đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và tăng cường công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy vai trò chi ủy, chi bộ, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ thôn đối với nhiệm vụ xây dựng chi bộ như: Triển khai thực hiê%3ḅn kế hoạch học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương... Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 08-QĐ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nghe phản ánh của nhân dân để đề ra nhiệm vụ, kế hoạch và phân công người phụ trách tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từng bước nâng cao uy tín của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Với những cách làm sáng tạo, phù hợp thực tế ở từng thôn đã giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã Thào Chư Phìn  luôn vững mạnh. Vì vậy, những năm gần đây, xã đã có những bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục được thực hiện tốt, công tác an sinh xã hội đảm bảo; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; công tác quốc phòng - an ninh tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng ở các chi bộ thôn, bản đạt nhiều kết quả; từ đầu năm 2017 đến nay, toàn Đảng bộ xã đã kết nạp 11 đồng chí vào đảng, đang bồi dưỡng và chuẩn bị kết nạp 1 đảng viên mới... Đến nay xã đã có 5/10 chi bộ có ban chi ủy.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Thào Chư Phìn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra; tích cực xây dựng Đảng bộ xã và các chi bộ thôn trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền gắn với vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy chủ động nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo sát với thực tế, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và công tác khắc phục khuyết điểm của cán bộ, đảng viên gắn với phát triển đảng viên từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Với việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên từ trong dân, các nhiệm vụ chính trị đề ra xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu phát triển của xã, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Thào Chư Phìn ua quyết tâm lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xây dựng xã Thào Chư Phìn trở thành xã mạnh của huyện Si Ma Cai./.

Đ. Nam

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1