Huyện Si Ma Cai: Triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM Và giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai năm 2017.

Vừa qua, huyện Si Ma Cai đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai năm 2017.

Trong báo cáo đánh giá   chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện nêu rõ:  Trong năm 2016 chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM  tại huyện Si Ma Cai   thực hiện  tốt 5 phong trào thi đua trong xây dựng NTM, từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số.

Trong phong trào thi đua phát triên sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm, trong năm đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu, nhiều hộ phát triển chăn nuôi đại gia súc cho thu nhập cao. Hiện nay tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn huyện là 21.561 tấn, đạt 104,8% so với kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định không có dịch bệnh lớn trên đàn gia súc, gia cầm. Theo số liệu thống kê tại thời điểm ngày 01/10/2016 tổng đàn trâu là 10.597 con, tăng 1.547 con so với cùng kỳ. Đàn bò là 4.395 con, tăng 1.369 con so với cùng kỳ. Đàn ngựa là 557 con, đàn lợn 28.130 con tăng 330 con so với cùng kỳ.

Dự án giảm nghèo sử dụng nguồn vốn WB tại 7 xã, tổng mức vốn được phê duyệt theo kế hoạch năm 2016 là 7.551 triệu đồng. Trong đó vốn WB hỗ trợ 5.789 triệu đồng, vốn đối ứng từ ngân sách 39 triệu đồng.

Chương trình hạnh phúc Lào Cai tại xã Mản Thẩn cũng được huyện chú trọng quan tâm. Trong năm đã mua được 22 con trâu cho 22 hộ tham gia nuôi trâu nhốt hỗ trợ 15 triệu đồng/1 con, với tổng số tiền là 330 triệu đồng. Cho 32 hộ dân đăng ký vay vốn tín dụng được 615 triệu đồng  từ nguồn vốn của chương trình, để phát triển sản xuất.  Thành lập  02 mô hình “Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé” tại 2 thôn. Hỗ trợ đổ bê tông các tuyến đường liên gia trong 2 thôn với chiều dài 616 m. Các chương trình nghị quyết 30a khi triển khai đã tác động mạnh mẽ đến nhân dân, trong năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 14 % so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người và các chỉ tiêu khác đều có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thực hiện dự án phát triên chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện đên thời điểm này đã có 153 hộ mua được 991 con gia súc, trong đó 341 hộ mua trâu, 6 hộ mua 32 con bò.

Về thực hiện nghị quyết 22, trong năm đã mở được 143 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân, hình thành 1 ngân hàng bò với số lượng là 1.178 con bò cái sinh sản, 49 con bò đực, bình xét được 589 hộ gia đình tham gia vay nuôi pha 1 và 589 hộ gia đình tham gia vay nuôi pha 2. Hiện đàn bò sinh trưởng ổn định và sinh được khoảng 50 con bê con.

Trong phong trào thi đua xây dựng đường GTNT, gắn với duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông thôn. Năm 2016 đã thực hiện được 38/37,5 Km đạt 101%. Đến hết 31/12/2016 mở mới  được đường giao thông là 178,07 Km,  dải được 77,63 Km đường cấp phối, đổ bê tông xi măng là 168,26 Km đường liên thôn. Nhân dân hiến 365.750 m2 đất làm đường GTNT.

Phong trào thi đua giữ gìn an ninh trật tự nông thôn gắn với xây dựng NTM năm 2016 cũng được huyện chú trọng triển khai có hiệu quả. Việc xây dựng nếp sống mới, duy trì phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc luôn được coi trọng và chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao nhận thưc, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân nông thôn, xây dựng củng cố và phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Năm 2016 toàn huyện có 5.102 hộ/ 6.725 hộ gia đình văn hóa.  Có đạt 75 thôn/ 98 thôn bản đạt Thôn văn hóa. Có  110/150 cơ quan, đạt cơ quan đơn vị văn hóa.

Trong  năm  toàn huyện đã xây dựng mới 407/498 nhà vệ sinh gia đình, Xây dựng mới 3.138/5.148 chuồng trại. Đào được  231 thu gom rác thải  tại hộ gia đình. Làm mới 2.146 hố ủ phân gia súc

Việc thực hiện nông thôn mới và thôn kiểu mẫu, trong năm UBND huyện đã chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện đăng ký 15 thôn nông thôn mới tại 13 xã.

Trong năm huyện đã huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư  để bố trí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM và GNBV trên địa bàn là 154.548 triệu đồng. Với những kết quả đã đạt được  trong năm 2016, đến thời điểm này trên địa bàn huyện Si Ma Cai đã có 01 xã, là xã Mản Thẩn đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016. 01 xã đạt 15/18 tiêu chí , 4 xã đạt 10/14 tiêu chí của chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM.

Trong năm 2017 huyện  Si Ma Cai phấn đấu: Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Si Ma Cai, Sín Chéng. Các xã còn lại phấn đấu hoàn thành từ hai tiêu chí trở nên, toàn huyện sẽ phấn đấu hoàn thành 34 tiêu chí. Duy trì, củng cố các tiêu chí đã hoàn thành trong năm 2016, Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Phong trào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Phong trào xây dựng đường GTNT gắn với duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông thôn. Phong trào giữ gìn an ninh trật tự nông thôn. Phong trào XD nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc.Phong trào vệ sinh môi trường nông thôn. Phấn đấu giảm 9 %  tỷ lệ  hộ nghèo trong năm 2017.

Nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo TT.HU,  HĐND, UBND huyện đã trao giấy khen của chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai cho 6 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lào Cai xât dựng NTM và giảm nghèo bền vững” năm 2016.

            Cũng tại hội nghị này, trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo huyện, Lãnh đạo UBND các xã ,đã cùng nhau ký giao ước thi đua thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2017.

 

Thanh Nhàn 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1