Huyện Si Ma Cai: Trú trọng công tác củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Theo đánh giá của  huyện Si Ma Cai, về xếp phân xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2016,  Có 35 trên 43 Tổ chức cơ sở đảng đạt  trong sạch vững mạnh, bằng 81,4%, có 07/43 Tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành  tốt nhiệm vụ bằng 16,3%,  không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Để đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng cán bộ. Triển khai tốt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác quy hoạch cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng cũng được các cấp uỷ Đảng đặc biệt quan tâm, thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị - xã hội, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cơ sở đến năm 2020. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, để duy trì vai trò lãnh đạo, và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh, công tác cán bộ ở huyện Si Ma Cai luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhất là nhiệm kỳ 2015-2020, với sự quan tâm sát sao của tỉnh về công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện Si Ma Cai được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Chất lượng cán bộ, công chức các cấp có sự thay đổi rõ rệt. Cán bộ huyện có trình độ chuyên môn Đại học và sau đại học: 200/256  chiếm 78,1 %.  Có trên 38% cán bộ được đào tạo Lý luận chính trị từ  trung cấp trở nên.  Cán bộ, công chức cấp xã  có trình độ  chuyên môn Đại học và sau đại học 126/285 bằng 44,2 %.  Được đào tạo lý luận chính trị từ  trung cấp  trở nên là: 159 /285  chiếm 58 %.

Đi đôi với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là chuẩn hóa và đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được huyện quan tâm coi trọng. Công tác đào tạo cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm,  thông qua việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Coi trọng việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm. Từ năm 2010 đến nay huyện đã phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở 4 lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện cho 292 đồng chí cán bộ khối xã, các trường học và cán bộ một số phòng, ban chuyên môn của huyện, đã góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Nghiêm túc quán triệt triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về luân chuyển, tăng cường cán bộ đối với các huyện, xã; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Từ năm 2015 đến nay,  Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã thực hiện luân chuyển 24 cán bộ lãnh đạo quản lý, Trong đó luân chuyển từ huyện xuống xã: 03 đồng chí; từ xã lên huyện: 03 đồng chí; giữa các xã 05 đồng chí; giữa các cơ quan: 09 đồng chí; luân chuyển điều động ngoài huyện: 04 đồng chí.

Có thể thấy, việc luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở  đã tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua  công tác luân chuyển cán bộ,  đã phá vỡ  việc cục bộ, khép kín,  trong công tác cán bộ  tại cơ sở.  Từ công tác này tư tưởng cục bộ địa phương, dòng họ, việc đổi mới tư duy, tác phong, nề lối làm việc,  tình trạng đi muộn về sớm, hoặc không đến làm việc và tư tưởng trông chờ, ỷ lại của cán bộ cơ sở cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Ngoài ra việc điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở đã kịp thời hỗ trợ, tăng cường  nguồn lực, giúp cho các xã khắc phục tình trạng thiếu nguồn nhân lực tại chỗ.

Chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, những năm gần đây, Đảng bộ huyện Si Ma Cai đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với thực hiện luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, tạo môi trường rèn luyện, thử thách, nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ chuyên môn, giúp cho đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác cán bộ trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; ổn định và nâng cao hiệu quả làm việc của bộ máy lãnh đạo ở các xãĐánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm ở Đảng bộ, chính quyền các xã có cán bộ được tăng cường thấy rằng, chất lượng triển khai các chỉ thị, nghị quyết, việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên. Hoạt động của HĐND các xã được đổi mới về nội dung, chú trọng về chất lượng.

Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được chú trọng quan tâm. các xã có cán bộ tăng cường đã phát triển được gần một trăm đảng viên mới. Việc tổ chức sinh hoạt Đảng được thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của UBND các xã từng bước được chấn chỉnh.

Việc tổ chức quản lý các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương đảm bảo hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có sự đổi mới rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động, thu hút được đoàn viên, hội viên tham gia, phát huy được quyền làm chủ của người dân.  Thông qua việc thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình của cán bộ tăng cường đã giúp cấp ủy huyện kịp thời nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở để có chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Trải qua thực tế các vị trí công tác được điều động, luân chuyển đã tạo môi trường để đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở rèn giũa, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, học hỏi bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo điều hành; nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương.

Xác định rõ công việc thành công, hoặc thất bại đều do  đội ngũ cán bộ tốt hay kém, Sức mạnh và hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng  phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đội ngũ cán bộ. Đội ngũ này còn là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là người tuyên truyền, giáo dục cổ vũ, thuyết phục và tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, là người phản ánh nguyện vọng của nhân dân với Đảng. Nên việc đánh giá đúng thực trạng năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ  cơ sở, trước yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, để đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Si Ma Cai xác định, công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị.  Theo đó, tăng cường công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, điều động cán bộ huyện về đảm nhiệm các chức danh chủ chốt của xã, đồng thời, thực hiện luân chuyển cán bộ từ xã, đến công tác tại các phòng, ban chuyên môn của huyện.  Đều đảm bảo  các tiêu chuẩn quy định. Coi trọng việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ  mỗi khi bố trí, đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm.

Trên cơ sở xác định đúng, trúng nhu cầu đào tạo của  các xã, các cơ quan đơn vị, huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể theo từng năm và cả nhiệm kỳ, từng bước trẻ hóa đội ngũ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa có nguồn kế cận lâu dài.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy,  chính quyền, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới huyện Si Ma Cai, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và  phát triển đảng viên, các Chi Đảng bộ cơ sở và tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, các bộ phận giúp việc của Huyện ủy thường xuyên được kiện toàn củng cố, sắp xếp theo hướng tinh gọn hoạt động đạt hiệu quả; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, hợp đồng cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy trình, quy định và phù hợp với trình độ, năng lực cán bộ với vị trí công việc; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ công chức theo quy định. Công tác quy hoạch cán bộ được rà soát, đánh giá, xem xét lựa chọn những cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ, năng lực, khả năng phát triển để đưa vào quy hoạch. /.

Ngô Đình Nam

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1