Si Ma Cai: Sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

2 năm qua triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ huyện  lần thứ 17,  Đảng bộ huyện Si Ma cai đã vận dụng sáng tạo các chủ chương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đặc biệt là  các chương trình, đề án của tỉnh vào tình hình thực tiễn tại địa phương. Nhờ vậy cho tới thời điểm này nhiều mục tiêu của nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện khoá XVII  đề ra, đều đạt những kết quả tích cực

Si Ma Cai là một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, là huyện có nhiều điểm xuất phát thấp so với các huyện khác trong tỉnh, tỷ lệ hộ đói nghèo năm 2015 chiếm 57%, kết cấu hạ tầng thấp kém,  là một  huyện thuần nông song nền nông nghiệp còn nhiều mặt lạc hậu và mang nặng tính tự cung tự cấp. Bên cạnh đó vị trí địa lý cùng với thời tiết diễn biến phức tạp  gây khó khăn trong sản xuất và đời sống của nhân dân. Các thế lực thù địch với âm mưu diễn biến hoà bình, luôn tìm mọi cách, để phá hoại công cuộc cải cách và xây dựng đất nước là những khó khăn luôn thường trực từng ngày.

Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, trong những năm qua huyện Si Ma Cai luôn được đảng và nhà nước và tỉnh Lào Cai quan tâm, tạo nhiều điều kiện với nhiều chính sách ưu tiên, ưu đãi cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa như: chương trình 135, chương trình 134, chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn,  nghị quyết 30a.  Nghị quyết 22. 

Nhận thức rõ những thuận lợi mà đảng và nhà nước đã dành cho vùng cao, những năm qua Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp tới quần chúng nhân dân. Với chủ chương cụ thể là: Phát huy dân chủ tại cơ sở, tập trung mọi nguồn lực lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, đẩy nhanh việc xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và củng cố quốc phòng- an ninh. từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt trú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Quyết tâm xây dựng xã hội phát triển toàn diện, bền vững.

   Nhờ kiên quyết trong lãnh đạo điều hành, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của đảng tại cơ sở. Nên trong  2 năm qua nền kinh tế - xã hội của huyện liên tục có sự tăng trưởng khá năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác đang chuyển dịch theo đúng tiến độ, năng xuất sản lượng đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt  năm 2016 đạt 21.000 tấn,  đạt  85% so với nghị quyết. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác ước đạt 26,5 triệu đồng trên ha  năm 2016, Đạt 80%  mục tiêu nghị quyết. Việc đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiến tiến ứng dụng vào sản xuất được đẩy mạnh nhất là việc đưa giống cây, con mới vào thâm canh tăng vụ. Đã và đang hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung như: Cây sa nhân tím ở Thào Chư Phìn, rau trái vụ tại Mản Thẩn, Nàn Sín, Cây lúa ở xã Sín Chéng, cây đậu tương ở xã Mản Thẩn, cây thảo quả ở xã Quan Thần Sán, lúa cao sản ở Bản Mế, cây ăn quả ôn đới tại Lùng Sui, Quan Thần Sán. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 ước đạt 19,7 triệu đồng/người/năm bằng  98% so với nghị quyết. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm mạnh  mỗi năm 12%, chỉ còn 45% năm 2016.

Tốc độ  tăng đàn gia súc, gia cầm ổn định, bình quân đàn gia súc tăng đàn là 19%, đạt 58% so với nghị quyết. Hiện nay huyện có hai chợ gia súc tại xã Cán Cấu và Sín Chéng được tổ chức quy mô đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng cây lâm nghiệp xã hội được duy trì thường xuyên, đảm bảo các chỉ tiêu đã đề ra, năm 2016 độ che phủ rừng trên địa bàn huyện là 35,5%, đạt 91% so với nghị quyết.

Công tác xây dựng kết cấu hạ đến nay 13/13 xã, 98/98 thôn bản có đường ôtô, xe máy đến trung tâm. Thu ngân sách trên địa bàn huyện hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động thương mại dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các hoạt động du lịch dịch vụ được hình thành và có chiều hướng phát triển tốt. Mỗi năm có khoảng trên 5000 khách du lịch nước ngoài đến thăm quan các chợ và các xã trong huyện.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc. Hoạt động giáo dục và đào tạo có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng.  Hết năm 2016 có 20 trường đạt chuẩn quốc gia. Phong trào xã hội hoá giáo dục tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được nâng lên, Mạng lưới ytế không ngừng được kiện toàn,  thực hiện tốt các chương trình ytế quốc gia.

Các hoạt động văn hoá, thông tin và thể thao được duy trì và phát triển rộng khắp, tạo sân chơi bổ ích và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Những giá trị văn hoá truyền thống luôn được kế thừa và phát huy. Công tác truyền thanh truyền hình được thực hiện tốt, chất lượng tin, bài ngày càng được nâng cao. Đến nay tỷ lệ hộ được xem TH là 75 %, nghe được đài là 95%. Dịch vụ thông tin liên lạc có bước phát triển mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu thông tin cho cán bộ và nhân dân trong huyện. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng xã hội khác được trú trọng, từ năm 2015 đến  năm 2016 đã hỗ trợ  nhiều tỷ đồng cho các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo làm nhà ở và mua đất canh canh tác để nhân dân ổn định cuộc sống.

Tình hình  trên tuyến biên giới ổn định, đường biên, mốc giới và chủ quyền quốc gia được giữ vững, công tác quản lý xuất nhập cảnh, chống buôn lậu được thực hiện tốt. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo của công dân được kịp thời, dứt điểm, hợp tình, hợp lý, đảm bảo đúng pháp luật, nhiều năm qua trên địa bàn không xảy ra hiện tượng kiếu kiện tập thể, kiếu nại vượt cấp, kéo dài. Quan hệ đối ngoại được tăng cường trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi. Hai huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai, Việt Nam và huyện Mã Quan, Châu Vân sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thường xuyên có các buổi hội đàm nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhất là trong việc phối hợp phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Công tác tuyển quân và xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ được tiến hành thường xuyên theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thế trận an ninh nhân dân luôn vững mạnh, Sẵn sàng đập tan với mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và công tác truyền thông đã có nhiều hình thức đổi mới; qua đó làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, suy nghĩ và hành động của quần chúng nhân dân. Ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc  chấp hành các chủ chương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ngày càng được nâng lên. Nhân dân tự giác tham gia xây dựng đảng và bảo vệ chính quyền, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương Si Ma Cai ngày càng giàu đẹp.

Cùng với chỉ đạo phát triển kinh tế trong 2  năm qua công tác xây dựng đảng luôn được đảng bộ huyện trú trọng quan tâm coi đây là nhiệm vụ then chốt trong thời kỳ đất nước đổi mới. Vì vậy cùng với việc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ huyện đã thường xuyên trú trọng kiện toàn bộ máy chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn và nâng cao dần trình độ quản lý, năng lực lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở. Đến nay các thôn bản đều có chi bộ độc lập,  từ đầu năm đến nay kết nạp mới hơn 100 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn huyện lên 1.800 đảng viên. Các Chi, Đảng bộ cơ sở hàng năm đều được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở nên. Công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc thực hiện  quy chế dân chủ ở cơ sở, đã tạo điều kiện cho nhân dân trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến vào các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng tại địa phương. Niềm tin của nhân dân đối với đảng ngày càng được củng cố.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội   đã có nhiều đổi mới trong nội dung và phương pháp hoạt động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tạo diễn đàn cho quần chúng nhân dân bày tỏ quan điểm và nguyện vọng của mình và là  nhịp cầu nối nhân dân với đảng. Góp phần quan trong trong việc định hướng dư luận xã hội.

  Có thể khẳng định 2 năm qua cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện đã chuyển dịch đúng hướng. Trong sản xuất Lâm- nông nghiệp có những bước tiến đột phá nhiều giống cây con mới như: cây đương quy,cây tam thất, cây sa nhân, cây lạc, khoai tây được đưa vào trồng thử nghiệm thành công. Thực hiện tốt việc tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất, đẩy mạnh việc thâm canh tăng vụ trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, chính quyền cơ sở đã phần nào chủ động được công việc.

Từ những kết quả đạt được trong 2 năm qua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị là to lớn là đáng từ hào. Trong những năm tới trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở địa phương. Đảng bộ huyện Si Ma Cai tiếp tục vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước,  đưa nghị quyết đảng bộ các cấp  vào thực tiễn tại địa phương. Chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở, xây dựng các chương trình hành động, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra,

 Từng bước xây dựng huyện Si Ma Cai trở thành huyện giàu về kinh tế, vững mạnh về an ninh, quốc phòng, tiến bộ về văn hoá xã hội./.

Đình Nam  

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1