Một số kết quả nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020”

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, xác định đây là công việc hệ trọng. Tiếp tục nhất quán quan điểm, chủ trương của các kỳ Đại hội trước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục Lý luận Chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”.

        Trong nhiệm kỳ qua, Quán triệt và thực hiện chủ trưởng, nhiệm vụ của Đảng về công tác giáo dục Lý luận Chính trị, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Si Ma Cai đã chỉ đạo các Cấp ủy đảng, Chính quyền, Ban ngành, Đoàn thể quan tâm học tập, bồi dưỡng Lý luận Chính trị và vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, coi trọng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao, trung tâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị và kế hoạch mở các lớp trong năm trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt và gửi các cơ quan liên quan để làm căn cứ thực hiện. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng được trung tâm thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ, đảm bảo quy trình, số lượng các lớp bồi dưỡng và số lượng học viên cơ bản phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thực tế nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng từ cơ sở.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Si Ma Cai, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thường trực huyện ủy, sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy nên công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được chú trọng, số lượng học viên được duy trì tốt; đội ngũ giảng viên từng bước được tăng cường theo hướng chuẩn hóa; công tác quản lý chuyên môn được tăng cường và đi vào nền nếp; chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên từng bước được nâng lên, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ huyện Si Ma Cai có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, năng lực được nâng lên, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, Trung tâm đã mở được nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo dục Lý luận Chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Tổng số mở được 185 lớp cho 14199 lượt học viên. Trong đó, đáng chú ý là các lớp Trung cấp lý luận chính trị, Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể, quản lý Nhà nước, Quốc phòng, an ninh ,…Có được kết quả đó cũng là do làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngàng, đoàn thể, các đơn vị trong và ngoài huyện. Cụ thể: Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai mở 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính cho 219 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, công chức, viên chức trong quy hoạch. Phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng mở 14 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho 918 Đảng viên mới; mở 21 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1409 quần chúng ưu tú; mở 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 449 lượt học viên, mở 5 lớp bồi công tác Tuyên giáo, Dân vận cho 665 lượt học viên,… Phối hợp với các đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Liên Hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ Thập đỏ, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện mở 45 lớp cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho 3399 lượt cán bộ.Căn cứ nhu cầu cảu cán bộ, công chức, viên chức trên dịa bàn huyện, Trung tâm mở 04 lớp sơ cấp Lý luận Chính trị cho 239 học viên là cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức và cán bộ dự nguồn các dịa phương trong toàn huyện. Đây là cơ sở, là điều kiện để các học viên được đi học các chương trình chính trị cao hơn. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện- cơ quan thường trực Hội đòng giáo dục Quốc phòng, an ninh huyện mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng, an ninh cho cho cán bộ đảng viên trong toàn huyện thuộc đối tượng 4), với số lượng 1432 học viên. Ngoài ra, Trung tâm còn mở nhiều lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, góp phần nâng cao nghiệp vụ, kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

 Có được kết quả đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị như trên chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân huyện; Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Chính trị với các cơ quan, ban, Ban, Ngành đoàn thể trong việc triển khai chương trình, kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ. Mặt khác, Chi bộ, Ban Giám giám đốc Trung tâm luôn chú trọng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ. Đội ngũ giảng viên luôn có tinh thần tự giác, công tâm, thường xuyên thao giảng, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, thực hiện thi đua “Dạy tốt, học tốt”, "Quản lý, phục vụ tốt". Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đội ngũ giảng viên đều tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện có 01 giảng viên đạt giải nhất, 02 giảng viên đạt giải Nhì, nhiều giảng viên kiêm chức đạt giải 3 và giải khuyến khích.  Hàng năm, Trung tâm sử dụng phiếu phản hồi từ người học về chất lượng bài giảng của giảng viên, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về nội dung bài giảng, phương pháp truyền đạt, tác phong sư phạm và hiệu quả bài giảng được học viên đánh giá khá cao. Hiện nay, Trung tâm có 2 giảng viên chuyên trách, 14 giảng viên kiêm chức là các cán bộ, lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng, các cơ quan ban ngành của huyện. Với số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên như hiện nay, Trung tâm đủ sức để đảm đương nhiệm vụ Chính trị mà Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện giao, góp phần xây dựng Huyện Si Ma Cai ngày càng vững mạnh, phát triển.

 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Si Ma Cai

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1