Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương

Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai,  Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Si Ma Cai đã phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện, hiệu quả trong chặng đường xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh. Vị thế của MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở không ngừng được nâng cao trong cộng đồng dân cư. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Si Ma Cai xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Kết quả vận động ủng hộ “Quỹ người nghèo”. Trong 5 năm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong huyện ủng hộ quỹ người nghèo với số tiền là 1,2 tỷ đồng hỗ trợ 66 hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết trị giá 962 triệu đồng, ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa là 18 triệu đồng, đoàn thể cấp huyện đã thực hiện "Mái ấm tình thương" do Hội LH Phụ nữ thực hiện vận động được 135 triệu đồng, hỗ trợ và vận động chị em giúp đỡ làm mới 06 nhà tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu đồng/nhà,  Chương trình "Mái ấm công đoàn" do LĐLĐ phát động đã tiếp nhận của LĐLĐ tỉnh số tiền là 220 triệu đồng để hỗ trợ làm mới 10 nhà cho đoàn viên công đoàn nghèo trị giá 20 triệu đồng/ nhà, trợ cấp cho 354 công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn trị giá 127 triệu đồng, Hội CTĐ huyện đã vận động được 770 triệu đồng. ngoài ra còn hỗ trợ mua 9 con bò giống trị giá 15 triệu đồng/ con để tặng hộ nghèo; hỗ trợ 100 em học sinh nghèo vượt khó trị giá 30 triệu đồng. Huyện đoàn Si Ma Cai đã phát động đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân  hỗ trợ 350 hộ thanh niên nghèo 250 nghìn ngày công lao động. tặng 1.200 cây giống, 89 con lợn giống trị giá 18 triệu đồng; hỗ trợ 2.250 em học sinh nghèo trị giá 1,8 tỷ  đồng. Hội nông dân phát động quỹ hỗ trợ nông dân được  trên 300 triệu đồng hỗ trợ cho 6 hộ vay prát triển kinh tế. Tính đến hết năm 2019, Si Ma Cai có 6/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt  trên 31 triệu đồng/ người/ năm. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được huyện quan tâm chỉ đạo đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện còn  16%, Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… đã trở thành phong trào rộng khắp.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường trong các tầng lớp nhân dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; giải quyết hài hoà quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua đó, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của người dân để tập hợp, đoàn kết các giai tầng trong xã hội, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết dân tộc cũng như tăng cường quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Hiện nay, toàn huyện có trên 2.500 công nhân, viên chức - lao động. Đây là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp đổi mới. Giai cấp nông dân với 5.399 hội viên, là lực lượng đông đảo, có vai trò, vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới. Lực lượng phụ nữ có vai trò to lớn trong xã hội và gia đình. Toàn huyện có 5.883/7.822 phụ nữ trong độ tuổi lao động. Là thành viên của MTTQ, Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở luôn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên, tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần đắc lực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Chính sách bình đẳng giới ngày càng tiến bộ nên phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các cơ quan lãnh đạo, quản lí trong hệ thống chính trị ở địa phương. Lực lượng thanh niên là đội quân xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Huyện Si Ma Cai có 10.285 thanh niên trong độ tuổi lao động toàn huyện, tích cực chủ động trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Có 3.450 đoàn viên tham gia trong các tổ chức đoàn, 7.797 thanh niên tham gia Hội Liên hiệp thanh niên. Nhiều đoàn viên, thanh niên sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lập thân lập nghiệp, tiếp cận nhanh với những tri thức, khoa học, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Lực lượng cựu chiến binh có 759 hội viên. Đây là đội ngũ luôn tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ, chống tiêu cực, chống những luận điệu, quan điểm sai trái, phản động, kiên quyết bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và thành quả cách mạng.

Trong nhiệm kì qua, khối đại đoàn kết không ngừng được mở rộng và phát triển, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ngày càng tăng, đó là: Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học… Lực lượng vũ trang đóng vai trò quan trọng vào khối đại đoàn kết. Các tổ chức đoàn thể nói trên đã kề vai sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân trong mọi hoạt động thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực, góp phần gìn giữ sự bình yên cho quê hương, đất nước. Các tổ chức đoàn thể còn vận động thành viên trong gia đình, trong tổ chức của mình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chung sức bảo vệ ổn định trật tự an toàn xã hội, chống “diễn biến hoà bình”, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

MTTQ huyện Si Ma Cai đổi mới hoạt động “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm, tạo được không khí vui tươi phấn khởi, thắt chặt mối đoàn kết cộng đồng dân cư. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò đóng góp của đồng bào dân tộc. MTTQ huyện vận động các thành viên, tổ chức đoàn thể, cán bộ nhân dân toàn huyện thực hiện chủ trương xoá nghèo bền vững .

Trong nhiệm kì 2019-2024, MTTQ huyện tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Phấn đấu 100% xã xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động phối hợp giữa UBMT với HĐND và UBND cùng cấp. Mỗi xã xây dựng ít nhất 1 mô hình kiểu mẫu/năm, tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; Uỷ ban MTTQ huyện phấn đấu vận động đạt và vượt chỉ tiêu quỹ “Người nghèo” hằng năm, đẩy mạnh việc xoá nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo, hằng năm huy động từ các nguồn lực hỗ trợ tu sửa, xây nhà đại đoàn kết cho các đối tượng.

Tập trung thực hiện tốt 5 chương trình hành động trong nhiệm kì: Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới; mở rộng đối ngoại nhân dân… MTTQ huyện với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và phát triển”, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng huyện Si Ma Cai phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.

 Hoàng Trọng Huy – UV BTV, Trưởng ban Dân Vận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1