Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
DỰ THẢO 01/06/2020 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XVII, TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LÂN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Lượt xem: 85
Tải về 6
DỰ THẢO 01/06/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "thực hiện công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, giai đoạn 2016-2020" và Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện si Ma Cai, giai đoạn 2017-2020"
Lượt xem: 60
Tải về 3
DỰ THẢO 01/06/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phất triển, mở rộng cây ăn quả ôn đới huyện Si Ma Cai đến năm 2020
Lượt xem: 68
Tải về 14
714-BC/HU 01/06/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020.
Lượt xem: 69
Tải về 7
DỰ THẢO 01/06/2020 Báo Cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quy định 11-QĐ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai Quy định tạm thời về công tác tuyên vận
Lượt xem: 60
Tải về 4
-BC/HU 04/03/2020 Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Si Ma Cai nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 154
Tải về 0
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI