Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/NQ-HĐND 01/09/2021 Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Tải về
36/NQ-HĐND 01/09/2021 Nghị quyết phê chuẩn danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2021 các công trình hạ tầng thiết yếu của các xã khu vực III đầu tư theo chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 huyện Si Ma Cai Tải về
37/NQ-HĐND 01/09/2021 Nghị quyết kỳ họp thứ ba- Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
26/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 huyện Si Ma Cai Tải về
27/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 Tải về
28/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn giao danh mục đầu tư công và phân bổ kế hoạch đầu tư công huyện Si Ma Cai năm 2021 Tải về
29/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
30/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2022 Tải về
31/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Tải về
32/NQHĐND-NQ 27/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện Si Ma Cai với ủy ban nhân dân huyện giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tải về
1234
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI